Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 09 listopad 2016 15:16

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

Brąchnówko, dnia 9 listopada  2016 roku

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE LGD

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy

 

Specjalista ds. aktywizacji i animacji 

z następującym zakresem zadań i obowiązków

 

 1. Aktualizowanie strony internetowej LGD
 2. Promowanie działań biura LGD
 3. Przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych takich jak newsletter, mailing,
 4. Dokumentowanie działań promocyjnych i informacyjnych biura LGD – artykuły prasowe, ogłoszenia prasowe,
 5. Organizowanie imprez, szkoleń, spotkań, konferencji, wyjazdów oraz działań promocyjno-informacyjnych,
 6. Przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji
 7. Prowadzenie działań związanych z współpracą międzyregionalną i międzynarodową
 8. Animowanie społeczności lokalnej i współpraca.
 9. Realizacja działań w zakresie współpracy z innymi podmiotami.
 10. Udzielanie lokalnym środowiskom wsparcia w zakresie diagnozowania ich potrzeb i tworzenia planów działania.
 11. Wyszukiwanie liderów lokalnych, wspieranie ich w rozwoju umiejętności,
 12. Wypracowywanie koncepcji współpracy ze społecznością lokalną, w tym z instytucjami, które mają wpływ na sytuację w danym regionie (samorząd lokalny, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, szkoły itd.).
 13. Docieranie do potencjalnych projektodawców, zachęcania ich do podejmowania inicjatyw w zakresie nawiązywania partnerstw ukierunkowanych na wspólne rozwiązywanie problemów lokalnych, w tym z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez EFS.
 14. Przestrzeganie Ustawy o zamówieniach publicznych i Ustawy o ochronie danych osobowych.
 15. Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej.

Realizacja zadań zleconych przez Dyrektora  Biura Stowarzyszenia oraz innych członków Zarządu.

 

Wymagania niezbędne stawiane pracownikowi na stanowisku  Specjalisty ds. aktywizacji i animacji:

 • wykształcenie wyższe, udokumentowane dyplomem ukończenia studiów wyższych,
 • roczne doświadczenie zawodowe.

Wymagania pożądane stawiane pracownikowi na stanowisku  stanowisku  Specjalisty ds. aktywizacji i animacji:

 • dodatkowe wykształcenie, ponad wymagane minimum (np. wyższe magisterskie, studia podyplomowe, zaświadczenie ze szkoleń/kursów o tematyce związanej w animacją i aktywizacją społeczną),
 • doświadczenie w pracy związanej z animacją lub aktywizacją społeczną,
 • udokumentowana znajomość problematyki funduszy UE, w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.

 

Umiejętności techniczne:      

 • obsługa komputera, znajomość środowiska Windows, w tym, znajomość pakietu Microsoft Office
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość narzędzi internetowych.

 

Pozostałe wymagania konieczne:   

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikacyjnym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • możliwość wykorzystania samochodu prywatnego do celów służbowych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie lub skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. inne kserokopie / skany dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednocześnie potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych  i dodatkowych
 5. kserokopia / skan świadectw pracy lub inne dokumenty  potwierdzające zatrudnienie  i staż pracy,
 6. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135),
 7. oświadczenie o niekaralności.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Miejsce pracy: Siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża oraz obszar funkcjonowania LGD.

Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze i wykorzystaniem innych urządzeń biurowych oraz pracy w terenie polegającej na spotkaniach, kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami.

Wymiar czasu pracy: praca na pół etatu.

Zatrudnienie: na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w Brąchnówku 18 (pałac, I piętro) lub przesłane drogą elektroniczną na adres lgd@ziemiagotyku.com w terminie do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 15.30.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap - zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Ziemia Gotyku

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd.ziemiagotyku.com

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie