Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 15 grudzień 2017 09:53

Konkursy na granty z EFSu już wkrótce

Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku zostaną ogłoszone pierwsze nabory wniosków w ramach projektu grantowego pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” (działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Projekt będzie realizowany od marca 2018 do września 2021 roku. Środki pozyskane przez LGD  w ramach projektu grantowego o łącznej wartości 1.784.409,00 zł zostaną przeznaczone na współfinansowanie 23 grantów służących aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru LGD Ziemia Gotyku. LGD przewiduje 3 nabory wniosków: w 2018, 2019, 2020 w następującym procesie:

 

Wniosek na grant może złożyć każdy podmiot działający w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. Granty mają być przeznaczone na realizację działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które przyczynią się co poprawy ich sytuacji tj. większej aktywności społecznej lub zawodowej.

Grantobiorcy otrzymają granty o maksymalnej wartości 50 tys. zł na aktywizację społeczną oraz maksymalnie po 150 tys. zł na aktywizacje społeczno-zawodową. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 15%. Granty będą rozliczane na zasadzie przyznanego ryczałtu, a warunkiem rozliczenie będzie osiągniecie wszystkich zakładanych wskaźników produktu i rezultatu:

Typ projektu z SzOOP

I półrocze

2018

I półrocze 2019 I półrocze 2020 Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Środki finansowe
1.c. klub młodzieżowy (w tym z programem rówieśniczym obejmującym edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz 1.f.  inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

100000        

2 granty

100 000      

2 granty

100 000  

2 granty

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 osób; w tym:

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 60 osób                                                 

Liczba osób  z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 20 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 34  osób                                         

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  - 14 osób                                                                                          

Wskaźnik efektywności społecznej - 21 osób

300 000              

  6 grantów

1.e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne )

300 000

2 granty

300 000

2 granty

-

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób; w tym:  

liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym -  50 osób;

w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym - 28 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 12 osób                                              

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -  7 osób                                       

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 28  osób  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - 20 osób                                      

Wskaźnik efektywności społecznej - 17 osób                                    Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 7osób

600 000          

  4 granty

2.a. usługi samopomocowe, wzajemnościowe)

2.b. lider lub animator aktywności lokalnej lub obywatelskiej

2.c. inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej

300 000           6  grantów

300 000  

6 grantów

250 000

 5  grantów

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 140 osób;

w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 140 osób,

  w tym: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych -  40 osób                                                              

Liczba osób  z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 80 osób                                            

 Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 35 osób                                                                                            

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych /samopomocowych - 3 sztuki                                            

Liczba animatorów lub lokalnych liderów które uzyskały wsparcie w ramach EFS gotowych do świadczenia usług po zakończeniu programu  - 5 osób                                                                     

Wskaźnik efektywności społecznej - 48 osób

850 000          

17 grantów

Osobami objętymi wsparciem mogą być:
• osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej
• osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.: bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych
• osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
• osoby nieletnie, objęte kuratelą sądową
• rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
• osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię
• osoby niesamodzielne
• osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)
• oraz otoczenie wyżej wymienionych osób, czyli osoby których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o powierzenie grantów w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Ponadto animator LGD wspiera zainteresowane podmioty w kreowaniu inicjatyw, które będą dofinansowane ze środków grantu. Kontakt do biura LGD w Brąchnówku 18, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091, email: biuro@ziemiagotyku.com

Czytany 316 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie