Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 05 styczeń 2018 13:19

UNIJNE ŚRODKI NA ROZWÓJ TWOJEJ FIRMY JUŻ W LUTYM

Masz pomysł na rozwój swojej firmy i szukasz źródła dofinansowania? Skontaktuj się z Lokalną Grupą Działania, która udziela wsparcia unijnego!

LGD Ziemia Gotyku ma do rozdysponowania ponad 1,3 mln zł na dofinansowanie dla firm z obszaru Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmży.

Jaka jest forma i wysokość wsparcia?

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 120 tys. zł, wypłacane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych.  Poziom dofinansowania wynosi maks. 60% wartości operacji, a wnioskodawca zobowiązany jest wnieść wkład własny w wysokości min. 40%.

Kto może ubiegać się o pomoc na rozwój działalności gospodarczej?

Podmiot, który w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz nadal wykonuje tę działalność i posiada status mikro lub małego przedsiębiorstwa. Ponadto podmiot, któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania ww. pomocy ( dotyczy poddziałania 19.2 PROW 2014-2020).

Warunkiem udzielenia wsparcia jest utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy (etat) oraz utrzymanie istniejących w firmie miejsc pracy przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia wypłaty płatności końcowej.

Aby uzyskać dofinansowanie należy przedłożyć wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem, w którym wykazane zostanie, że jest on racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, a planowane przedsięwzięcie gospodarcze jest uzasadnione ekonomicznie w dodatnich wskaźnikach rentowności i bieżącej płynności.

Preferowane są projekty innowacyjne i zakładające realizację celów środowiskowych lub klimatycznych oraz te z następujących branż gospodarki: działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, edukacja, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Nabór wniosków jest przewidziany na przełomie lutego i marca 2018r.

Pracownicy biura LGD udzielają szczegółowych informacji o warunkach przyznania pomocy oraz bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro LGD Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża; Tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie