Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 17 styczeń 2018 13:39

Posiedzenie Rady LGD Ziemia Gotyku- 23.01.2018 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku  uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23.01.2018 roku w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża o godz. 16.00 celem wyboru grantobiorców w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze nr 1/2017/G w ramach projektu grantowego pn. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie środowiska naturalnego  zgodnie z procedurami wyboru i oceny grantobiorców.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o powierzenie grantu, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia  LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) / oraz za pośrednictwem platformy internetowej

Zarząd Stowarzyszenia

LGD Ziemia Gotyku

                                                                                                                                                                                                                  

 

Porządek posiedzenia w dniu 23.01.2018 roku

Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”  zwołuje na dzień 23.01.2018 r. na godz. 16.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w biurze LGD w Brąchnówku.

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Grantobiorcami i/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór sekretarzy posiedzenia.

3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.

4. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie NR 1/2017/G Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie środowiska naturalnego - projekt grantowy w ramach działania  19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1, 5, 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.).

5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych Grantobiorców na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.

6. Przedstawienie wyników weryfikacji formalnej wniosków o powierzenie grantów po pisemnych uzupełnieniach i wyjaśnieniach Grantobiorców oraz wyników weryfikacji wstępnej tj. zgodności z LSR, w tym zgodności z PROW 2014-2020, zgodnie z punktami kontrolnymi i kryteriami horyzontalnymi, ujętymi we wzorach kart weryfikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zał. nr 3. Wytycznych nr 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dn. 02.10.2017 r.). Omówienie listy wniosków zweryfikowanych przyjętych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w dniu 17 stycznia 2018 roku.

7. Dokonanie oceny zweryfikowanych wniosków w zakresie zgodności z LSR oraz zgodności z kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR) na kartach oceny i wyboru Grantobiorców.

8. Sporządzenie Listy wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR w ramach naboru  1/2017/G oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.

9. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do Grantobiorców spełniających minimum punktowe.

10. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania  w naborze 1/2017/G z uwzględnieniem wskaźników produktu i rezultatu projektu grantowego, w ramach którego prowadzony jest nabór.

11. Przyjęcie uchwałą Rady listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania w naborze 1/2017/G ze wskazaniem grantów, które mieszczą się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów. Przy ustaleniu listy wniosków pod uwagę brany jest fakt, że suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na projekt grantowy.

12. Wolne wnioski, dyskusja.

13. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie