Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 13 kwiecień 2018 12:01

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie o naborze wniosków w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

Brąchnówko, dnia 13.04.2018

Ogłoszenie Nr: 5/2018

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 100.000,00 PLN
(limit środków w ramach naboru obok pomocy przewidzianej na wsparcie wnioskodawców
obejmuje także krajowy wkład środków publicznych pochodzących ze środków własnych
wnioskodawców, będących podmiotami sektora finansów publicznych w wysokości
zapewniającej współfinansowanie wkładu EFRROW)

 

I. Termin składania wniosków:
od dnia 27.04.2018 r. do dnia 11.05.2018 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.
Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych
Maksymalny % poziomu dofinansowania (kwota wsparcia w ramach LSR):
• jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządowa instytucja kultury - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

IV. Zakres tematyczny operacji:
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 póz 1570 z późn. zm.).
Zakres obejmuje zabytki poddane pracom restauratorskim lub konserwatorskim.

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. O pomoc mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe instytucje kultury.
3. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
4. Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.
5. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 25 pkt.
6. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście operacji wybranych decyduje tzw. kryterium kluczowe, określone w LSR, tj. Miejsce realizacji operacji. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR.

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Miejsce realizacji operacji Kryterium weryfikowane o zapisy wniosku o przyznanie pomocy oraz dane z ewidencji ludności Urzędu Gminy.
2. Wnioskowana kwota pomocy Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wartość wnioskowanej kwoty pomocy wskazanej we wniosku o przyznanie pomocy.
3. Dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy i dokumentację techniczną.
4. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz dokumentację dołączoną do wniosku.
5. Powiązanie operacji z grantami w ramach przedsięwzięcia „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH” Kryterium będzie weryfikowane poprzez oświadczenie Wnioskodawcy wskazujące konkretny grant, którego realizacja odbędzie się w miejscu realizacji operacji.
6. Operacja zakłada promocję LGD i LSR Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu.
7. Realizacja operacji wzmocni potencjał turystyczny obszaru Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o przyznanie pomocy oraz uzasadnienie Wnioskodawcy.
8. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA.

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com  
VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy znajduje się na stronach internetowych:
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com 
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.

Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych - POBIERZ
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. -
2. Kryteria dla przedsięwzięcia 2.2.1. „ZIEMIA GOTYKU ATRAKCYJNA DLA MIESZKAŃCÓW I TURYSTÓW” - POBIERZ
3. Oświadczenie Wnioskodawcy wskazujące konkretny grant, którego realizacja odbędzie się w miejscu realizacji operacji. POBIERZ
4. Oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji projektu. POBIERZ
5. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. POBIERZ

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - pobierz

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - pobierz

Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - pobierz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - pobierz
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - pobierz
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - pobierz

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - pobierz

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie