Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 15 październik 2019 10:53

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 23.10.2019

       Brąchnówko, 15 października 2019 roku                                                                                                        

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku  uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 roku w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża o godz. 16.00 celem wyboru operacji w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie:

-   działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury w naborze nr 1/2019

- działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podmioty działające w obszarze kultury w naborze nr 2/2019

- działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w naborze nr 3/2019

zgodnie z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o przyznanie pomocy, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia  LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

 

Z poważaniem

Mariola Epa-Pikuła

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania

 

Porządek posiedzenia w dniu 23.10.2019 roku

Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zwołuje na dzień 23.10.2019 r. na godz. 16.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w biurze LGD w Brąchnówku.

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.

 

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
4. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 1/2019 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 1/2019 w zakresie zgodności z LSR.
7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
8. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
9 Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko
w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych
w naborze nr 1/2019.
12. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych,
ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 1/2019.
13. Omówienie wniosku o przyznanie pomocy złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 2/2019 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – podmioty działające w obszarze kultury na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
14. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych operacji na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
15. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 2/2019 w zakresie zgodności z LSR.
16. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do operacji niespełniających warunków formalnych.
17. Sporządzenie Listy operacji zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
18. Dokonanie oceny operacji pod względem zgodności z kryteriami wyboru operacji (tylko
w odniesieniu do operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
19. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do operacji spełniających minimum punktowe.
20. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze operacji oraz sporządzenie listy operacji wybranych
w naborze nr 2/2019.
21. Ustalenie listy operacji wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy operacji wybranych,
ze wskazaniem operacji, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 2/2019.
22. Omówienie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze nr 3/2019 w ramach działania 11.1. „Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej 11 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 naborze w zakresie
działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
TYP d) kluby pracy;
TYP e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).
24. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych projektów na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
25. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2019 w zakresie zgodności z LSR.
26. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.
27. Sporządzenie Listy projektów zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały (nabór nr 3/2019).
28. Dokonanie oceny projektów pod względem zgodności z kryteriami wyboru projektów w naborze nr 3/2019 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
29. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
30. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze projektów oraz sporządzenie listy projektów wybranych
w naborze nr 3/2019.
31. Ustalenie listy projektów wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych,
ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu nr 3/2019.
32. Wolne wnioski, dyskusja.
33. Zamknięcie posiedzenia.

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie