Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 13 marzec 2020 11:56

Komunikat dotyczący prowadzonych naborów z EFS - 2/2020/G, 3/2020/G, 4/2020/G

Brąchnówko, 13.03.2020 r.
 
Komunikat dotyczący prowadzonych naborów z EFS - 2/2020/G, 3/2020/G, 4/2020/G

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce zawieszamy usługi doradcze świadczone przez pracowników biura LGD w kontakcie osobistym w ramach prowadzonych naborów.
Kontakt osobisty zostaje zamieniony na kontakt telefoniczny i poprzez e-mail.

Pracownicy LGD pozostają do Państwa dyspozycji pod nr telefonów:
- 607-772 - 689 – dyrektor biura LGD;
- 607-745 - 091 – pracownicy merytoryczni biura LGD;
oraz adresem e-mail: lgd@ziemiagotyku.com
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Zgodnie z Załącznikiem nr 2. „Kryteria wyboru grantobiorców”  do naborów nr 2/2020/G, 3/2020/G, 4/2020/G Grantobiorca może uzyskać punkty za doradztwo w biurze LGD.
Kryterium nr 9. Grantobiorca skorzystał z  doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe:
Premiowanie projektów, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD.
Kryterium uważa się za spełnione, gdy Grantobiorca, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o powierzenie grantu jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o powierzenie grantu, a tym samym uzyskania 10 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o powierzenie grantu, który wypełniony został przez Grantobiorcę.  Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium.
Udzielone doradztwo dotyczy projektu, który podlega ocenie w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów. Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA,  gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków oraz zakres doradztwa (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o powierzenie grantu ).
Punktacja: 10 pkt. - Grantobiorca skorzystał z  doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu
0 pkt. -  Grantobiorca nie skorzystał z  doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu
Uwaga! Zgodnie z zaistniałą sytuacją bezpośrednie doradztwo pracowników biura LGD co najmniej 2 razy w kontakcie osobistym może być przeprowadzone także w kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zostanie to odnotowane REJESTRZE UDZIELONEGO DORADZTWA.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie