Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 06 kwiecień 2020 14:53

Komunikat dotyczący prowadzonego naboru z EFRR - 2/2020

Brąchnówko, 06.04.2020 r.

Komunikat dotyczący prowadzonego naboru z EFRR - 2/2020

W związku z obowiązującym stanem epidemii w Polsce zawieszamy usługi doradcze świadczone przez pracowników biura LGD w kontakcie osobistym w ramach prowadzonych naborów.
Kontakt osobisty zostaje zamieniony na kontakt telefoniczny i poprzez e-mail.

Pracownicy LGD pozostają do Państwa dyspozycji pod nr telefonów i adresami e-mail:
- 607-772 – 689; lgd@ziemiagotyku.com – dyrektor biura LGD;
- 731-777-840; projekty@ziemiagotyku.com – pracownik merytoryczny biura LGD;
- (56) 610 80 17
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. „Kryteria wyboru projektów – lokalne kryteria wyboru” do naboru nr 2/2020 Wnioskodawca może uzyskać punkty za doradztwo w biurze LGD.
Kryterium nr 7. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe:
Premiowanie operacji, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD w zakresie wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy oraz załączników do wniosku. Kryterium uważa się za spełnione, gdy Wnioskodawca, pełnomocnik (pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o przyznanie pomocy jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu, a tym samym uzyskania 5 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o dofinansowanie projektu, który wypełniony został przez Wnioskodawcę. Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium.
Udzielone doradztwo dotyczy operacji, która podlega ocenie w ramach aktualnego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Dokumentem poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA, gdzie wskazany jest konkretny numer naboru wniosków (aby uzyskać punkty z rejestru muszą wynikać min. 2 spotkania z doradcą w tym min. 1 w zakresie wniosku o przyznanie pomocy).
Punktacja:
5 pkt. - Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu
0 pkt. - Wnioskodawca nie skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD w zakresie wniosku o dofinansowanie projektu
Uwaga! Zgodnie z zaistniałą sytuacją bezpośrednie doradztwo pracowników biura LGD co najmniej 2 razy w kontakcie osobistym może być przeprowadzone także w kontakcie telefonicznym lub mailowym. Zostanie to odnotowane REJESTRZE UDZIELONEGO DORADZTWA.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie