Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 09 grudzień 2022 14:14

Tworzymy nową strategię dla Ziemi Gotyku

Prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla LGD Ziemia Gotyku nie ustają. Mamy za sobą kolejny etap analizy i koncepcji, polegający na podsumowaniu informacji o potrzebach mieszkańców i potencjałach obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża. W dniach 23.11.2022 i 07.12.2022 spotkały się partycypacyjne zespoły branżowe i tematyczne, które w formie warsztatowej wypracowały ogólne założenia dotyczące celów i przedsięwzięć LSR, propozycje kryteriów oceny projektów, założenia do Planu Komunikacji LGD ze społecznością lokalną, w tym działań integracyjno-aktywizujących, które potwierdzają inkluzywny charakter działalności LGD. Zespoły wypracowały wiele ciekawych propozycji, w szczególności w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań lokalnych oraz budowania i rozwijania lokalnych partnerstw międzysektorowych. Każdy zespół był moderowany przez prowadzących spotkanie członków zespołu roboczego LSR i osobę spisującą ustalenia/wnioski z każdego spotkania. W styczniu planujemy dyskusje nad wypracowanym materiałem w z użyciem narzędzi online

 

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie