Wydrukuj tę stronę
piątek, 20 grudzień 2019 11:21

1/2020/G (PROW) Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów

Data ogłoszenia 20.12.2019 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

NR  1/2020/G

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres tematyczny naboru

Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku lub/i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku

(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1, 5, 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z późn. zm.)

Termin składania wniosków

W dniach od 7.01.2020 do 24.01.2020 w godzinach od 7:30 do 15:30, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 24.01.2020 r. do godz. 14:00

Miejsce składania wniosków

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża

Tryb składania wniosków

  1. Wnioski o powierzenie grantu należy składać bezpośrednio w biurze LGD, tj. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
  1. Wniosek o powierzenie grantu sporządzony wyłącznie na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia w 1 egzemplarzu w formie papierowej podpisane przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika oraz w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach – wersje papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame.
  2. Wniosek o powierzenie grantu powinien być wydrukowany, podpisany we wskazanych miejscach, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.
  3. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek, numer nadany wnioskowi oraz liczbę załączników.

 


Cele i wskaźniki planowanego do osiągnięcia w ramach projektu grantowego
 

 

Cel ogólny nr 3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

Cel Szczegółowy nr 3.1 Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych  i kulturalnych do 2023 roku 

Przedsięwzięcie nr 3.1.1 „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”

Wskaźniki

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru                                                 

  1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
  2. Zgodność z zakresem tematycznym:

Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku lub/i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

–      warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2019 poz. 1167),

–      oceną wstępną,

–      warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,

–      oceną zgodności z LSR,

-     kryteriami wyboru grantobiorców ( załącznik nr 3) oraz uzyskać minimalną liczbę punktów dla przedsięwzięcia, która wynosi 25 pkt  

 

Informacja o załącznikach

–      Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

–      Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeśli jest to wymagane.

Miejsce udostępniania dokumentów

–      Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku,

–      formularz wniosku o powierzenie grantu,

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie końcowe z realizacji grantu,

–      formularz umowy o powierzenie grantu,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lsr.ziemiagotyku.com oraz www.lgd.ziemiagotyku.com

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa Grantobiorcom w zakresie naboru wniosków

Doradztwo w zakresie naboru wniosków prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w zakresie przygotowywania wniosku, przygotowania dokumentów i załączników osobiście w siedzibie Biura Ziemia Gotyku (Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża), od poniedziałku od piątku w godz. 7.30 – 15:00, po wcześniejszym umówieniu się.

Biuro LGD Ziemia Gotyku umożliwia skorzystanie z bezpłatnego doradztwa Grantobiorcom zainteresowanym składaniem wniosków do 23.01.2020. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków ma znaczenie w sytuacji opisanej w  LSR. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu zadania na liście wniosków wybranych decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. Dla kryterium kluczowego jest wyliczana średnia arytmetyczna wszystkich ważnie oddanych głosów. W przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście wniosków wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w Biurze LGD.

Ponadto przy tworzeniu list brane są pod uwagę wskaźniki produktu i rezultatu  projektu grantowego, które powinny zostać osiągnięte w wyniku realizacji poszczególnych grantów.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

–      Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia w wyniku projektu grantowego cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki  - POBIERZ

–      Załącznik nr 2 - Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - POBIERZ

–      Załącznik nr 3 - Kryteria wyboru Grantobiorców - POBIERZ

–      Załącznik nr 4 - Regulamin konkursu - POBIERZ

               załącznik nr 1 do Regulaminu - POBIERZ

              załącznik nr 2 do Regulaminu - POBIERZ 

Dokumenty do pobrania przez Grantobiorców:

–      formularz wniosku o powierzenie grantu - POBIERZ

–      formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji grantu - POBIERZ

–      formularz umowy o powierzenie grantu - POBIERZ

–      formularz wniesienia odwołania od decyzji LGD - POBIERZ

-  oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - POBIERZ

- Oświadczenie Grantobiorcy w zakresie kryterium nr 2 „Doświadczenie grantobiorcy w zakresie realizacji projektów z udziałem środków publicznych” - POBIERZ

Strona korzysta z plików cookie