Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 29 lipiec 2015 16:54

Plan włączenia społeczności

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) jest dokumentem określającym zakres i formy aktywnego udziału przedstawicieli lokalnej społeczności na wszystkich etapach opracowania LSR. Opracowanie planu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi z lokalnymi liderami na obszarze wszystkich gmin objętych LSR, które odbyły się w marcu 2015 roku.

 

Podczas spotkań, w których łącznie wzięło udział 76 przedstawicieli różnych sektorów znaczna część zadeklarowała chęć współpracy przy opracowaniu LSR oraz określiła w formie ?mini sondażu?  preferowane formy informowania, najczęściej wykorzystywane źródła pozyskiwania informacji o wydarzeniach lokalnych oraz możliwości udziału w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wyniki tego sondażu są uwzględniane w niniejszym planie włączenia.

Włączenie lokalnej społeczności do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju jest realizowane na 3 poziomach:

1. Poziom najszerszych konsultacji z ogółem społeczności lokalnej w formie ogólnodostępnych ankiet online zamieszczonych na stronie internetowej LGD, ogólnodostępnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz ogłoszeń w ogólnodostępnej i bezpłatnej prasie lokalnej, a także zgłaszanie uwag i pomysłów poprzez formularz konsultacyjny zamieszczony na stronie internetowej LGD. 

2. Poziom węższy w ramach tzw. Zespołu partycypacyjnego, składającego się z przedstawicieli wszystkich sektorów oraz mieszkańców obszaru objętego LSR, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych. Udział zespołu będzie polegał głównie na zaangażowaniu w warsztaty partycypacyjne w poszczególnych etapach planowania LSR.

3. Poziom najwęższy w ramach tzw. Zespołu roboczego ds. LSR, składającego się z przedstawicieli biura i władz Stowarzyszenia, polegający na koordynacji procesu przygotowania LSR i opracowaniu jego poszczególnych elementów, a następnie przeprowadzeniu procesu konsultacji wersji końcowej LSR do zatwierdzenia przez władze Stowarzyszenia.

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego i publicznego oraz mieszkańców. Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych  szczególnie na etapie definiowania potrzeb i problemów brali udział, na równych zasadach i przy w miarę zachowanych proporcjach, przedstawiciele wymienionych sektorów.

Przygotowanie LSR będzie składało się z kluczowych etapów:

1. Etap definiowania potrzeb i problemów (tzw. "partycypacyjna diagnoza")

2. Etap określania celów i ustalania ich hierarchii

3. Etap poszukiwania rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii

4. Etap formułowania wskaźników realizacji LSR

5. Etap identyfikacji grup docelowych strategii

Na każdym etapie zostaną zastosowane różne techniki partycypacyjne m.in. ankiety online badające problemy i potrzeby mieszkańców oraz ankieta badająca warunki do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej, ogólnodostępne spotkania konsultacyjne w każdej gminie w zakresie analizy SWOT obszaru i analizy problemów (zgodnie z harmonogramem określonym w planie włączenia), warsztat strategiczny z zespołem partycypacyjnym,  wywiady indywidulane w punkcie konsultacyjnym (biuro LGD w godz. określonych w planie włączenia), formularz online "baza pomysłów" dostępna na stronie internetowej umożliwiająca zgłaszanie pomysłów ("burza mózgów'), badanie  fokusowe, sondaże, praca w zespołach tematycznych, konsultacje społeczne poprzez formularz online.

Przygotowany projekt LSR zostanie skonsultowany ze społecznością poprzez informacje na stronie internetowej stowarzyszenia i debatę zorganizowaną z udziałem członków Stowarzyszenia. Uwagi zgłoszone do LSR będą analizowane przez zespół roboczy ds. LSR, który zdecyduje o ostatecznym kształcie LSR zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku.

 

2. Harmonogram spotkań
                                                                     
  Nazwa Gminy Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) Termin spotkania wraz z godzinami spotkania Planowany program spotkania
  1 2 3 4
1. Miasto Chełmża Chełmża, Chełmżyński Ośrodek Kultury, ul. Bydgoska 7, 87-140 Chełmża  26-08-2015 godz. 17.00-19.30 1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO 2014-2020; 2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR; 3) konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.
2. Chełmża Kończewice, Szkoła Podstawowa, Kończewice 12 a, 87-140 Chełmża 20-08-2015 godz. 17.00-19.30 1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020; 2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR; 3) konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.
3. Łubianka Brąchnowo, Świetlica Wiejska, Ul. Parchatka 2, 87-152 Łubianka 27-08-2015 godz. 17.00-19.30 1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020; 2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR; 3) konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.
4. Łysomice Wytrębowice, Świetlica wiejska, Wytrębowice, 87-148 Łysomice 03-09-2015 godz. 17.00-19.30 1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020; 2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR; 3) konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.
5. Papowo Biskupie Papowo Biskupie, Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim 129, 86-221 Papowo Biskupie 02-09-2015 godz. 17.00-19.30 1) Rozwój lokalny w ramach inicjatywy Leader dla PROW 2014-2020 oraz K-P RPO2014-2020; 2) Analiza SWOT i analiza problemów obszaru oraz wytyczenie celów rozwojowych obszaru LSR; 3) konsultacje indywidualne w zakresie koncepcji LSR.

  

konsultacje indywidulane

w zakresie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

w dniach poniedziałek i środa w godz. 10.00 - 14.00

 

Adres:

Biuro Stowarzyszenia  "Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku"
Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
Tel. (56) 610 80 17

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie