Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

RODO

RODO - oświadczenia dla wnioskodawców i beneficjentów poddziałania 19.2 PROW

Informujemy, iż związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała nowe formularze oświadczeń i zgód w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w celach związanych z ubieganiem się o wsparcie w ramach podziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które należy załączyć wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy / umową o przyznaniu pomocy / wnioskiem o płatność.
Do pobrania:
1. Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW 2014-2020 jako m.in. wnioskodawcy / beneficjenta / pełnomocnika.
2. Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 PROW jako osoby świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.
3. Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 PROW jako uczestnika szkolenia / warsztatów.

Ochrona Danych Osobowych w LGD Ziemia Gotyku

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku z siedzibą przy ul. Sadowej 2C, 87-148 Łysomice, tel. +48 607 745 091; e-mail: biuro@ziemiagotyku.com
2) z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku można kontaktować się pod numerem telefonu + 48 607 745 091 lub poprzez adres e-mail: biuro@ziemiagotyku.com,
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, w tym w szczególności realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO,
4) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku zadań statutowych, w tym w szczególności Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz przez czas niezbędny na dopełnienie przez Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych,
5) w związku z przetwarzaniem przez LGD Pani/Pana danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 rozporządzenia RODO,
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 rozporządzenia RODO,
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 rozporządzenia RODO,
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 rozporządzenia RODO,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 rozporządzenia RODO
f) przeniesienia danych na podstawie art. 20 rozporządzenia RODO,
6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub powierzone innym podmiotom i instytucjom w celu realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 oraz wykonania kontroli i audytu LSR na lata 2016-2023,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
8) przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie