Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 16 maj 2017 14:27

Zapytanie ofertowe nr 8/BA/2017 dotyczące opracowania i wydruku materiałów promocyjnych

 

AKTUALIZACJA z dnia 17.05.2017 r.

Brąchnówko, dn. 16.05.2017

Zapytanie ofertowe nr 8/BA/2017

dotyczące opracowania i wydruku materiałów promocyjnych

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

lp nazwa
1.

Ulotka

Minimalne parametry:

- opracowanie graficzne projektu i wydruk

- format A4 – składane do DL w Z

- papier kreda połysk 135 g

- druk dwustronny

- pełen kolor

- nakład: 200 szt.

2.

Plakat

Minimalne parametry:

- opracowanie graficzne projektu i wydruk

- format A3

- papier kreda połysk 135g

- pełen kolor

- nakład: 100 szt.

Koszt dostarczenia  do biura LGD Ziemia Gotyku pokrywa Wykonawca

Termin realizacji:  Do 15 czerwca 2017 roku

Sposób wyłonienia wykonawcy: 70%  cena

Jakość wykonania podobnych realizacji (plakat, ulotka informacyjna – min. po 3 przykłady zrealizowanych projektów) – 30%

Algorytm obliczania wartości punktowej oferty:

Cena – 70 pkt

Jakość wykonania podobnych realizacji (plakat, ulotka informacyjna – min. po 3 przykłady zrealizowanych projektów) –  maksymalnie 30 pkt

 • Plakat, ulotka informacyjna - poniżej 3 przykładów zrealizowanych projektów – 0 pkt
 • plakat, ulotka informacyjna – min. po 3 przykłady zrealizowanych projektów – 30 pkt

 

Wp - wartość punktowa oferty

Cmin - wartość z oferty z najniższą ceną

Cof– wartość z oferty porównywanej

D - jakość wykonania podobnych realizacji

Forma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

- Min. Po 3 przykłady realizacji ulotki informacyjnej i plakatu dla podobnych zamówień

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 23.05.2017 r.
 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
 3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik - pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające lub złożenia zamówienia na wybrane pozycje z zapytania ofertowego.
 5. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 7. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
 9. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 Do pobrania - OFERTA

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie