Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 06 wrzesień 2017 08:31

Zapytanie ofertowe nr 9/BA/2017 dot. wynajęcie sali konferencyjnej oraz przygotowanie poczęstunku

 

Brąchnówko, dn.6.09.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 9/BA/2017

dotyczące Wynajęcie sali konferencyjnej  oraz przygotowanie poczęstunku

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

lp nazwa
1. Wynajęcie sali konferencyjnej dla minimum 50 osób wyposażonej w ekran ścienny ( w wymiarze 3 godzin)
2.

Poczęstunek dla minimum 50 osób, w skład którego wejdą:

- jedno ciepłe danie np. zupa (1 porcja na osobę)  

-  słone przekąski w formie stołu szwedzkiego np. kanapki, sałatki ( 3-5 porcji na 1 osobę )

- ciasto ( 2 porcje na osobę )

- Napoje: woda oraz napój (kompot/sok) – 0.5l na osobę, kawa/herbata – bez ograniczeń

Miejsce realizacji: obszar LSR tj. Miasto Chełmża, gminy Chełmża, Łubianka, Papowo Biskupie, Łysomice 

Termin realizacji:  10 października 2017r.

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena

Forma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

Informacje dodatkowe:

  1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w terminie do dnia 13.09.2017 r.
  2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
  3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik - pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające lub złożenia zamówienia na wybrane pozycje z zapytania ofertowego.
  5. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
  6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
  7. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
  9. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

Formularz ofertowy - pobierz 

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie