Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 10 kwiecień 2018 13:00

Zapytanie ofertowe nr 1/BA/2018 - Opracowanie i realizacja filmu promującego obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku”

Brąchnówko, dnia 10.04.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 1/BA/2018

dotyczące Opracowania i realizacji filmu promującego obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” 

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Opracowanie i realizacja filmu promującego obszar działania Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” (Gminy: Miasto Chełmża, Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie) z uwzględnieniem opracowania graficznego, montażu z udźwiękowieniem, przeznaczonego do publikacji w Internecie. Film ma mieć dynamiczny, przyciągający uwagę widza charakter, osiągnięty m.in. poprzez realizację zdjęć w ruchu i w różnych planach a także zdjęć lotniczych - aerofotografia, szybki montaż, wykorzystanie podkładu muzycznego, elementów graficznych i animacji.

Film ma pełnić funkcje: Promocyjną obszaru LGD „Ziemia Gotyku”, jego walorów, turystycznych, historycznych, kulturowych.

Szczegółowy opis:

 • opracowanie graficzne z elementami animacji
 • aranżacja podkładu muzycznego
 • montaż i udźwiękowienie
 • przekazanie Zamawiającemu filmu przygotowanego na stronę internetową
 • przekazanie Zamawiającemu praw autorskich na wszystkich możliwych polach eksploatacji
 • Dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego;
 • Parametry filmu:

- zapis całości materiału kamerą w formacie FullHD

- przewidywalna długość filmu min 3 minut

- w filmie znajdą się elementy animacji ( napisy i logotypy)

- opracowanie graficzne, montaż, udźwiękowienie

- Zamawiający będzie miał prawo do dokonania ewentualnych korekt w filmie

- Film zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na stronie internetowej.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przedstawienia propozycji/scenariusza filmu, który może zostać skorygowany zgodnie z uwagami Zamawiającego.

- ostateczna wersja filmu zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Zamawiającemu

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

- współpracy z Zamawiającym,

- sprawnej i terminowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- informowania o stanie prac, problemach występujących w trakcie ich prowadzenia.

Termin realizacji zamówienia: I połowa czerwca 2018 r.

Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy

 1. Spełnienia warunków formalnych będzie podstawą do dalszego rozpatrzenia oferty tj.:

- złożenie wypełnionego formularza ofertowego 

- przesłanie przykładów dotychczas zrealizowanych zamówień o podobnym charakterze (min.3)

   b. Po spełnieniu warunków formalnych pod uwagę będzie brane kryterium ceny oraz doświadczenie w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia

Algorytm obliczania wartości punktowej oferty:

cena – 35 pkt

doświadczenie – maksymalnie 10 pkt

 • od 3 do 5 zrealziwoanych usług - 5 pkt 
 • powyżej 5 zrealizowanych usług – 10 pktForma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca składa ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 17.04.2018
 2. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
 3. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik - pracownik biura LGD, tel. 607745091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające.
 5. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 7. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
 9. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 FORMULARZ OFERTOWY - POBIERZ   

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie