Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 27 luty 2020 11:57

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 04.03.2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 04.03.2020

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. w siedzibie biura LGD w Brąchnówku 18, 87-140 Chełmża o godz. 16.00 celem wyboru grantobiorców w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w naborze nr 1/2020/G w ramach projektu grantowego zgodnie z procedurami wyboru i oceny grantobiorców.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o powierzenie grantu, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) / oraz za pośrednictwem platformy internetowej.

Z poważaniem

Mariola Epa-Pikuła

Prezes Zarządu LGD Ziemia Gotyku

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze 1/2020/G w zakresie działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zakres tematyczny naboru „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku lub/i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku”.
 5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych wniosków na podstawie złożonych deklaracji poufności i bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
 6. Dokonanie oceny wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 1/2020/G w zakresie zgodności z LSR.
 7. Ocena wniosków o powierzenie grantu pod względem zgodności z kryteriami wyboru (tylko w odniesieniu do wniosków zgodnych z LSR).
 8. Na podstawie kart oceny sporządzana jest Lista wniosków o powierzenie grantów zgodnych z LSR w naborze 1/2020/G.
 9. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do wniosków o powierzenie grantów spełniających minimum punktowe. Na podstawie danych zawartych we wniosku (zweryfikowanych przez pracowników biura LGD lub / i uzupełnionych przez Grantobiorcę na etapie uzupełnień formalnych) Rada ustala kwotę wsparcia dla każdego wniosku o powierzenie grantu.
 1. Wynik ustalenia kwoty wsparcia odnotowuje się w protokole z posiedzenia (głosowanie przez podniesienie ręki) oraz w uchwale o wyborze grantobiorcy
 2. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze grantobiorców oraz sporządzenie listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania w naborze nr 1/2020/G.
 3. Ustalenie listy wniosków o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania odbywa się na podstawie przyznanej podczas oceny wniosku ilości punktów z podziałem na rodzaje wskaźników określonych w ogłoszeniu o naborze wniosków.
 4. Przyjęcie uchwałą listy wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania, ze wskazaniem grantów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w danym ogłoszeniu.
 5. Wolne wnioski, dyskusja.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie