Wydrukuj tę stronę
środa, 15 kwiecień 2020 13:45

Kolejny nabór wniosków na projekty rewitalizacji wsi

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku ogłosiła kolejny nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dostępna pula środków finansowych przeznaczona jest na działania rewitalizacyjne na obszarach wiejskich - działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Przedsięwzięcie LSR 2.1.1 „ODNOWIONE WSIE SZANSĄ DLA ICH MIESZKAŃCÓW” oraz działania 7.1.  Działanie 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” RPO WK-P.
 
Dotychczas LGD przeprowadziła 2 nabory wniosków, w efekcie których zostało zrealizowanych 5 projektów, a kolejne 5 zostało wybranych do realizacji.
Projekty zrealizowane w ramach naboru ogłoszonego w 2018  roku:
• Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Zalesie, Gmina Chełmża (dofinansowanie 424 975,84 zł)
• Miasteczko rekreacji i ruchu drogowego w Kończewicach, Gmina Chełmża (dofinansowanie 572 626,49 zł)
• Uporządkowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Mirakowo , Gmina Chełmża (dofinansowanie 164 990,06 zł)
• Przebudowa i doposażenie świetlicy wiejskiej w Przecznie wraz z przebudową drogi dojazdowej na długości 80 mb z chodnikiem i parkingiem przed obiektem, Gmina Łubianka (dofinansowanie 250 375,00 zł)
• Zaadaptowanie pomieszczenia przy klubie sportowym w Pigży w celu utworzenia świetlicy wraz z przebudową drogi dojazdowej i parkingiem, Gmina Łubianka (dofinansowanie 288 625,00 zł).
Projekty wybrane do realizacji w ramach naboru ogłoszonego w 2019 roku:
• Adaptacja budynku po dawnym magazynie na cele aktywizacji społecznej, Gmina Łysomice (dofinansowanie 1 168 579,40 zł)
• Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Niemczyk, Gmina Papowo Biskupie (dofinansowanie 167 565,89 zł)
• Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zegartowice, Gmina Papowo Biskupie (dofinansowanie 279 027,51 zł)
• Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus, Gmina Papowo Biskupie (dofinansowanie 248 265,48 zł)
• Modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Pigża, Gmina Łubianka (dofinansowanie 138 221,86 zł)
Wymienione projekty służą aktualnie realizacji projektów społecznych, skierowanych do aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
 
Aktualny nabór wniosków trwać będzie od 16 kwietnia do 14 maja 2020 roku. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 870 902,60 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Dofinansowanie może być przyznane na projekty, które znajdują się w Lokalnych lub Gminnych Programach Rewitalizacji zatwierdzonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Więcej informacji o naborze http://www.lgd.ziemiagotyku.com/aktualnosci/nabor-wnioskow/item/560-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-efrr-2-2020
 
Czytany 481 razy

Galeria

Strona korzysta z plików cookie