Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 29 styczeń 2018 08:39

OGŁOSZENIE NR 1/2018 - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Brąchnówko, dnia 29.01.2018 r.


Ogłoszenie Nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej

 

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 350 000,00 PLN

I. Termin składania wniosków:
od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.
Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:
Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
3. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 30.
4. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca z grup defaworyzowanych określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR:

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1. Wiedza lub doświadczenie wnioskodawcy w zakresie planowanej operacji Spełnienie kryterium posiadania wiedzy wymaga udokumentowania min. 1 maks. 3 dokumentami poświadczającymi wiedzę w zakresie odpowiadającemu planowanej działalności gospodarczej, w tym: świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp. Oddzielnie będzie premiowane doświadczenie w zakresie planowanej operacji minimum 6 miesięczne potwierdzone m.in. świadectwem pracy lub zaświadczeniem o odbyciu stażu zawodowego lub praktyki zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, stażu, praktyki.
2. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy Weryfikacja kryterium na podstawie zaświadczenia (lub odpowiadającego mu poświadczenia) z Urzędu Gminy o okresie zameldowania na pobyt stały lub czasowy z informacją o dacie zameldowania / zamieszkania.
3. Aktywizacja zawodowa wnioskodawcy Weryfikacja kryterium na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca zamieszkania/zameldowania wnioskodawcy o statusie osoby bezrobotnej oraz oświadczenia, że w dniu składania wniosku osoba ma status osoby bezrobotnej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3).
4. Tworzenie nowych miejsc pracy Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
5. Planowana operacja zakłada aktywizację zawodową osoby z grup defaworyzowanych(1) na rynku pracy określonych w LSR

Spełnienie kryterium w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej na podstawie dokumentów:
- osoby do 30 roku życia - dokument tożsamości
- osoby powyżej 50 roku życia – dokument tożsamości
- kobiety – dokument tożsamości
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy) – zaświadczenie o statusie osoby długotrwale bezrobotnej, wydane przez Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zamieszkania/zameldowania
- bez kwalifikacji zawodowych - oświadczenia o nieposiadaniu kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu.
- niepełnosprawni - dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności

W przypadku gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie przez 2 lata (od dnia wypłaty drugiej transzy pomocy) miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4)

6. Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
7. Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
8. Planowana operacja ma charakter innowacyjny Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
9. Miejsce realizacji operacji Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy wskazujących miejsce realizacji operacji.  Weryfikacja pracowników biura LGD na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego z  2 roku poprzedzającego rok złożenia wniosku - udziału bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (%) zgodnie z informacją zawartą w zał. 5.
10. Operacja zakłada w ramach operacji podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność lub zatrudnionych pracowników Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (planowane wskaźniki osiągnięcia celu) i biznesplanie (zakres rzeczowo-finansowy operacji).
11. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD Weryfikacja kryterium na podstawie Rejestru Udzielonego Doradztwa prowadzonego dla danego naboru.


VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com 

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com 
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 12.03.2018r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - POBIERZ
2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. - POBIERZ
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. - POBIERZ
4. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. - POBIERZ
5. Informacja dotycząca weryfikacji kryterium nr 8 dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. -POBIERZ

(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:
- osoby do 30roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),
- bez kwalifikacji zawodowych,
- niepełnosprawni

 OGŁOSZENIE O NABORZE - POBIERZ

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - POBIERZ

3) Biznesplan (wersja 3z) 

Biznesplan (.docx) - POBIERZ
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - POBIERZ
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - POBIERZ

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - POBIERZ
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - POBIERZ

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 3z - POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - POBIERZ
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - POBIERZ
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - POBIERZ

 

Strona korzysta z plików cookie