Wydrukuj tę stronę
wtorek, 05 marzec 2019 11:13

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2019/G

Brąchnówko, 5.10.2020 r. 

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 2/2019/G

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.228.2017 z dn. 02.10.2020 termin realizacji projektu grantowego jest określony od 01-03-2018 do 31-12-2022. Projekty objęte grantami muszą zakończyć się do 30.09.2022 r.

Zgodnie z aneksem nr 3 zmianie ulegają także sposób oraz źródła pomiaru wskaźników produktu i rezultatu.

Brąchnówko, 5 marca 2019 roku

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer naboru: 2/2019/G

Typ projektu:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (zgodnie z LSR/SzOOP)

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

ZAKRES TEMATYCZNY:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1. LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO
Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku
Cel ogólny LSR: 3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11
Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych
Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Działanie 11.1:
Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU


Termin, od którego można składać wnioski – 20 marca 2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 10 kwietnia 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2019 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

 Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”, 87-140 Chełmża, Brąchnówko 18, w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

1) Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w terminie od 20 marca do 10 kwietnia 2019 r.
2) Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.ziemiagotyku.com - zakładka KONKURSY- i wypełnić elektronicznie.
Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych).
Zalecane jest również załączenie wersji elektronicznej wniosku.
3) Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków bądź
b) drogą pocztową – za potwierdzeniem odbioru lub
c) kurierem (w obu przypadkach decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD).
4) Miejsce złożenia wniosku: biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:
- wszystkie podmioty (posiadające osobowość prawną) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?1


Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
1.c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
1.f. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia2 : Zaliczka (maksymalnie do 95% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 5% wartości grantu).
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 100 000,00 PLN.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia alokacji przeznaczonej na nabór.
Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd LGD po uzyskaniu zgody Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS,

stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com i w biurze LGD.

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

 Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30 

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: biuro@ziemiagotyku.com w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc) - POBIERZ
Załącznik nr 2. Kryteria wyboru grantobiorców (.doc) - POBIERZ

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS (.doc) aktualziacja na dzień 5.10.2020 r. - pobierz 
Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS (.doc) - POBIERZ

Załącznik nr 4. Karta oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR (.doc) - POBIERZ
Załącznik nr 5. Karta oceny projektu objętego grantem według kryteriów wyboru (.doc) - POBIERZ
Załącznik nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu (.doc) - POBIERZ
Załącznik nr 7. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (.doc) - POBIERZ
Załącznik nr 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (.pdf) - POBIERZ
Załącznik nr 9. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli.
Część B. Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS) - POBIERZ
Załącznik nr 10. OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - POBIERZ

Dodatkowe dokumenty pomocnicze:
Katalog stawek maksymalnych - POBIERZ
Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9 - POBIERZ
Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej - POBIERZ
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS - POBIERZ
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa - POBIERZ
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - POBIERZ 
Tabela pomocnicza do przygotowania budżetu szczegółowego projektu (excel) - POBIERZ

 

 

1 Należy wskazać wyłącznie typ projektu dotyczący danego Ogłoszenia o naborze wniosków.
2 Zaliczka/refundacja

Strona korzysta z plików cookie