Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 640.

Plan działania

Plan działania to dokument przedstawiający szczegółowy harmonogram osiągania poszczególnych celów i wskaźników określonych w poszczególnych przedsięwzięciach zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Ziemia Gotyku”.

 

 

Struktura LSR przedstawiona powyżej w formie schematu celów i przedsięwzięć jest szczegółowo opisana w formie tabelarycznej w Planie działania, który jest załącznikiem do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR podpisanej przez LGD z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 19 maja 2016 roku i jest dokumentem.

Poszczególne cele ogólne i cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia i przypisane im wskaźniki zostały w planie działania podzielone na 3 czasookresy 2016-2018, 2019-2021, 2022-2023, w których LGD będzie się rozliczać z osiągniętych efektów,  zgodnie z zapisami projektu umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Część wskaźników będzie osiągnięta w jednym przedziale czasowym, część zostanie rozłożona w czasie. Zaplanowany harmonogram osiągania wskaźników został określony także w aspekcie finansowym. Przyjęte rozwiązania zostały poprzedzone szczegółowymi analizami złożonych do LGD fiszek projektowych i koncepcji projektów oraz uzgodnione w procesie dyskusji z uczestnikami spotkań konsultacyjnych. Planując rozłożenie działań w czasie uwzględniono terminy zapisane w obowiązujących aktach prawnych, jak i złożoność merytoryczną oraz formalną zaplanowanych operacji.

Plan działania LGD Ziemia Gotyku do pobrania

Plan działania LGD Ziemia Gotyku - wersja z dnia 03.08.2017r. do pobrania

Plan działania LGD Ziemia Gotyku - wersja z dnia 23.03.2018r.  do pobrania 

Plan działania LGD Ziemia Gotyku - wersja z dnia 18.10.2018 r. do pobrania 

Plan działania LGD Ziemia Gotyku - wersja z dnia 26.09.2019 r. do pobrania

Plan działania LGD Ziemia Gotyku - wersja z dnia 14.09.2021 r. do pobrania 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie