Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 29 styczeń 2018 09:43

OGŁOSZENIE NR 2/2018 - OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Brąchnówko, dnia 29.01.2018 r.


Ogłoszenie Nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1 306 142,00 PLN

 

I. Termin składania wniosków:
od dnia 26 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.
Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60 % (intensywność pomocy określona w LSR), nie więcej niż 120 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570 z późn. zm.)

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
3. Minimalna wnioskowana kwota pomocy wynosi 25 000,00 zł.
4. Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.
5. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 25.
6. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów o miejscu operacji na liście operacji decyduje procentowy udział finansowego wkładu własnego wnioskodawcy. W ostateczności w przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście operacji wybranych (jednakowy procentowy udział wkładu własnego wnioskodawcy) decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w Biurze LGD.

VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR:

Lp. Nazwa kryterium Dokumenty weryfikujące
1.

Doświadczenie Wnioskodawcy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Kryterium będzie weryfikowane wg danych z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców).
2. 

Wnioskodawca posiada status przedsiębiorstwa społecznego

Status przedsiębiorstwa podmiotu ekonomii społecznej będzie weryfikowany w oparciu o dokumenty statutowe Wnioskodawcy i oświadczenie dołączone do wniosku, że wnioskodawca spełnia kryteria określone dla przedsiębiorstwa społecznego (wg wzoru stanowiącego zał. nr 3)
3.

Tworzenie nowych miejsc pracy

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
4. Planowana operacja zakłada zatrudnienie osoby z grup defaworyzowanych(1) na rynku pracy określonych w LSR Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku i biznesplanie. W przypadku, gdy wnioskodawca zadeklaruje utworzenie i utrzymanie przez 3 lata (od dnia wypłaty płatności końcowej) miejsca pracy dla osób z grupy defaworyzowanej wymagane jest oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej (wg wzoru stanowiącego zał. nr 4)
5.

Planowana operacja zakłada działalność w zakresie kluczowych branż gospodarki określonych w LSR

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
6.

Planowana operacja zakłada realizację celów środowiskowych lub klimatycznych

 Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
7.

Planowana operacja ma charakter innowacyjny

 Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanie.
8. Wkład własny wnioskodawcy w kosztach realizacji operacji  

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (poziom dofinansowania operacji o jaki wnioskuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy)

9.

Operacja zakłada w ramach operacji podnoszenie kompetencji osób podejmujących działalność lub zatrudnionych pracowników

Weryfikacja kryterium na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie pomocy (planowane wskaźniki osiągnięcia celu) i biznesplanie (zakres rzeczowo-finansowy operacji).
10. Wnioskodawca skorzystał z doradztwa świadczonego przez LGD

Weryfikacja kryterium na podstawie Rejestru Udzielonego Doradztwa prowadzonego dla danego naboru.

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com  oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com 

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu  
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 12.03.2018r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - POBIERZ
2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. - POBIERZ
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu przedsiębiorstwa społecznego. - POBIERZ
4. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. - POBIERZ


(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:
- osoby do 30roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),
- bez kwalifikacji zawodowych,
- niepełnosprawni

OGŁOSZENIE O NABORZE -POBIERZ

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - POBIERZ

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) - POBIERZ
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - POBIERZ
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - POBIERZ

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.excel) - POBIERZ

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - POBIERZ

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - POBIERZ

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - POBIERZ

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - POBIERZ

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - POBIERZ

Strona korzysta z plików cookie