Wydrukuj tę stronę
wtorek, 25 luty 2020 13:02

Ogłoszenie o naborze wniosków (EFS) - 3/2020/G

Brąchnówko, 5.10.2020 r. 

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 3/2020/G

Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.228.2017 z dn. 02.10.2020 termin realizacji projektu grantowego jest określony od 01-03-2018 do 31-12-2022. Projekty objęte grantami muszą zakończyć się do 30.09.2022 r.

Zgodnie z aneksem nr 3 zmianie ulegają także sposób oraz źródła pomiaru wskaźników produktu i rezultatu.

 

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 3/2020/G

Zgodnie z procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Część B. Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS) przyjętymi uchwałą nr 24/2019 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku z dnia 15.10.2019 r.  Zarząd LGD Ziemia Gotyku zwiększa limit w naborze nr  3/2020/G (ogłoszony w  dn. 25.02.2020) o kwotę 23 000,00 zł, co w sumie daje limit naboru o wartości 143 000,00 zł.

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte uchwałą Zarządu LGD Ziemia Gotyku z dn. 19.05.2020 r. oraz zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą w dniu 21.05.2020 r.

 

 

Uwaga!

w związku z sytuacją ogłoszone w Polsce epidemii  i wynikającymi z tego faktu utrudnieniami związanymi z kontaktami z potencjalnymi Grantobiorcami wydłużamy termin naboru wniosków nr 2/2020/G, 3/2020/G i 4/2020/G do 02.04.2020 r.

Ponadto w celu uniknięcia kontaktów bezpośrednich z Grantobiorcami wystawiamy przed drzwiami wejściowymi bezpośrednio do biura LGD Skrzynkę Podawczą, do której Grantobiorcy będą składać wnioski i nas o tym fakcie informować telefonicznie. Pracownicy biura LGD następnie bezpiecznie będą odbierać dokumentację aplikacyjną, rejestrować, a skan z potwierdzeniem przyjęcia wysyłać na adres e-maila wskazany we wniosku o powierzenie grantu.

Powyższe zmiany zostały zaakceptowane przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P w dn. 23.03.2020r.

 

Aktualizacja ogłoszenia dn. 21.05.2020

Aktualizacja ogłoszenia dn. 23.03.2020 r.

Brąchnówko, 25 luty 2020 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 3/2020/G

 

Typ projektu:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

c) kluby młodzieżowe; f) inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (zgodnie z LSR/SzOOP)

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu

w ramach

 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023

 

ZAKRES TEMATYCZNY:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Przedsięwzięcie LSR: 3.2.1. LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Cel szczegółowy LSR: 3.2.Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Cel ogólny LSR: 3. Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11

Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 

Działanie 11.1:

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski – 11 marca 2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 2 kwietnia 2020 r.

Termin rozstrzygnięcia naboru – II kwartał 2020 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”, 87-140 Chełmża, Brąchnówko 18, w godzinach pracy biura, tj.  od poniedziałku do piątku w  godzinach od 7:30 do 15:30.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

1) Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w terminie od 11 marca do 2 kwietnia 2020 r.

2) Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd.ziemiagotyku.com   - zakładka KONKURSY- i wypełnić elektronicznie. Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych).

Zalecane jest również załączenie wersji elektronicznej wniosku.

3) Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:

a) bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w terminie i miejscu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze wniosków bądź

b) drogą pocztową – za potwierdzeniem odbioru lub

c) kurierem (w obu przypadkach decyduje data wpływu dokumentacji do biura LGD).

4) Miejsce złożenia wniosku: biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku: Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30 do 15.30.

Komunikat dot. bezpiecznego składania wniosku:

W celu uniknięcia kontaktów bezpośrednich z Grantobiorcami z powodu panującej epidemii przed drzwiami wejściowymi bezpośrednio do biura LGD wystawiono Skrzynkę Podawczą, do której Grantobiorcy powinni składać wnioski i jednocześnie o tym fakcie informować telefonicznie pracowników biura LGD. Pracownicy biura LGD następnie bezpiecznie będą odbierać dokumentację aplikacyjną, rejestrować, a skan z potwierdzeniem przyjęcia wysyłać na adres e-maila wskazany we wniosku o powierzenie grantu.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

- wszystkie podmioty (posiadające osobowość prawną) z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?[1] 

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

1.c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)

1.f. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA

Forma wsparcia[2]: Zaliczka (maksymalnie do 95% wartości grantu) oraz refundacja (minimum 5% wartości grantu).

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50 000,00 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 143 000,00 PLN.

Dopuszcza się możliwość zwiększenia alokacji przeznaczonej na nabór. Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd LGD po uzyskaniu zgody Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie www.lgd.ziemiagotyku.com  i w biurze LGD. 

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Gotyku” czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  w godzinach pracy Biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 2. Kryteria wyboru grantobiorców  (.doc)

Załącznik nr 3 Zasady udzielania wsparcia na projektu objęte grantem w ramach EFS (doc) - Aktualne na dzień 5.10.2020 

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projektu objęte grantem w ramach EFS (doc) - Aktualne na dzień 21.05.2020

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS (.dos) - Aktualne na dzień 23.03.2020

Załącznik nr 3. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS  (.doc)

Załącznik nr 4. Karta oceny zgodności projektu objętego grantem z LSR  (.doc)

Załącznik nr 5. Karta oceny projektu objętego grantem według kryteriów wyboru  (.doc)

Załącznik nr 6. Wzór umowy o powierzenie grantu (.doc)

Załącznik nr 7. Wzór wniosku o rozliczenie grantu  (.doc)

Załącznik nr 8. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Załącznik nr 9. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. Część B. Dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (EFS)

Załącznik nr 10. OŚWIADCZENIE w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dodatkowe dokumenty pomocnicze:

Katalog stawek maksymalnych

Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020na lata 2014-2020

Tabela pomocnicza do przygotowania budżetu szczegółowego projektu (excel)

Standard pracy Klubu Młodzieżowego

 

[1] Należy wskazać wyłącznie typ projektu dotyczący danego Ogłoszenia o naborze wniosków.

[2] Zaliczka/refundacja

Strona korzysta z plików cookie