Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

LGD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku" zostało założone w dniu 29 stycznia 2015 roku w Chełmży przez 27 członków założycieli, w tym Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża. W dniu 26 czerwca 2015 roku LGD uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku kontynuuje i rozwija działalność Fundacji Ziemia Gotyku LGD, w latach 2006-2015 realizowała unijny Program LEADER i dwie strategie rozwoju lokalnego w latach 2006-2008 oraz 2009-2015. Obejmuje swoim obszarem gminy wiejskie Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.

 LGD działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność oraz w celu zwiększenia poziomu partycypacji społecznej i szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich. Cennym zasobem „Ziemi Gotyku” są zabytki architektury sakralnej i świeckiej. Najważniejsze z nich to Zamek Krzyżacki w Zamku Bierzgłowskim, ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim, 57 zespołów pałacowo-parkowych i podworskich parków oraz 14 gotyckich i neogotyckich kościołów. Obszar posiada kilka atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów zarówno z pobliskiego miasta Torunia, jak i z całego województwa. Istotnym walorem turystycznym są dwa jeziora: Chełmżyńskie na terenie miasta i gminy Chełmża oraz Kamionkowskie w gminie Łysomice. Oba jeziora posiadają sezonową bazę turystyczną i kąpieliska. Poza wymienionymi ośrodkami wypoczynkowymi funkcjonują również gospodarstwa agroturystyczne i zagrody edukacyjne. Przez teren LSR prowadzi szereg szlaków turystycznych, pieszych i rowerowych

Cele Stowarzyszenia:

 1. działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność,
 2. zwiększanie poziomu partycypacji społecznej lub szeroko rozumianej aktywności obywatelskiej na obszarach wiejskich,
 3. zwiększenie udziału społeczności lokalnych w programowaniu i zarządzaniu rozwojem danego obszaru poprzez pobudzanie i wspieranie inicjatyw oddolnych,
 4. aktywizacja lokalnych społeczności,
 5. poprawa standardu i jakości życia mieszkańców,
 6. zmniejszanie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze działania LGD,
 7. promowanie obszarów wiejskich w szczególności gmin położonych na obszarze działania LGD,
 8. wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska i klimatu,
 9. rozwijanie i promocja lokalnych zasobów,
 10. rozwijanie i promocja produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych oraz walorów turystycznych obszaru,
 11. wspieranie działań służących rozwojowi małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz działań promocyjnych i marketingowych,
 12. działania na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich,
 13. tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu nowych miejsc pracy i tworzenie warunków umożliwiających podjęcie pracy osobom dotąd pozostającym bez pracy,
 14. wspieranie tworzenia małych inkubatorów przedsiębiorczości,
 15. kreowanie postaw przedsiębiorczych na terenach wiejskich,
 16. promowanie uczenia się przez całe życie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 17. zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 18. pozyskanie innych źródeł finansowania oraz opracowanie i realizacja innych programów pomocowych oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł wsparcia;
 19. udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizację,
 20. pozyskiwanie innych źródeł finansowania oraz opracowywanie i realizacja innych programów pomocowych

 

2015     Sprawozdanie merytoryczne      Sprawozdanie finansowe

2016    Sprawozdanie merytoryczne      Sprawozdanie finansowe

2017    Sprawozdanie merytoryczne       Sprawozdanie finansowe 

2018   Sprawozdanie merytoryczne         Sprawozdanie finansowe 

 2019 sprawozdanie merytoryczne          Sprawozdanie finansowe 

2020 sprawozdanie merytoryczne           sprawozdanie finansowe 

2021 sprawozdanie merytoryczne          sprawozdanie finansowe 

2022 sprawozdanie merytoryczne          sprawodzanie finansowe 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie