Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Plan Komunikacji LGD Ziemia Gotyku z lokalną społecznością

Plan komunikacji to strategia komunikacji LGD, która określa warunki aktywnego i ciągłego uczestnictwa lokalnej społeczności w bieżącym wdrażaniu lokalnej strategii rozwoju oraz budowaniu potencjału kapitału społecznego na obszarze LSR. Plan komunikacji LSR jest ściśle powiązany z procesem wdrażania LSR, z planem działania i budżetem LSR.

Głównym celem działań komunikacyjnych Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku jest skuteczne i systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), celów i przedsięwzięć.

Cele jest realizowany poprzez:

  1. Upowszechnienie informacji o możliwości skorzystania ze środków LSR, zasadach przyznawania pomocy i realizacji operacji.
  2. Zwiększenie poziomu włączenia społecznego grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez bezpośrednie formy komunikacji.
  3. Rozwinięcie działań aktywizacyjnych i animacyjnych na obszarze LSR, w szczególności skierowanych do grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  4. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR.
  5. Promowanie zasobów lokalnych obszaru LSR.
  6. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości działań LGD i wdrażania LSR.

Przedstawiciele LGD Ziemia Gotyku komunikują się z lokalną społecznością w sposób ciągły oraz poprzez różnorodne formy działań komunikacyjnych dostosowane do odbiorców i treści przekazu:

Kampanie informacyjne

Szkolenia

Warsztaty tematyczne

Stoiska promocyjne i informacyjne na imprezach lokalnych typu festyny, festiwale

Materiały informacyjne i promocyjne

Seminaria, konferencje, otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne

Krótkie filmy promujące obszar LSR

Artykuły informacyjne i promocyjne  na stronach internetowych

Artykuły w prasie lokalnej

Doradztwo indywidualne i zbiorowe

Udzielanie informacji w biurze LGD

Konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych np. plastyczny, fotograficzny, filmowy

Forum współpracy

Komunikacja wewnętrzna w LGD

Badania satysfakcji odbiorców działań komunikacyjnych LGD

Działania komunikacyjne są kierowane do określonych grup docelowych, do których LGD zamierza docierać z przekazem komunikacyjnym: potencjalni wnioskodawcy LSR,  wnioskodawcy LSR, osoby z grup defaworyzowanych, członkowie LGD, instytucje i organizacje współpracujące z LGD, ogół społeczności lokalnej.

Plan komunikacji LGD Ziemia Gotyku do pobrania z dnia 26.05.2017

Harmonogram planu komunikacji na 2016r.

Harmonogram planu komunikacji na 2017r. 

Harmonogram planu komunikacji na 2018r. 

Harmonogram planu komunikacji na 2018 r. aktualny na dzień 15 czerwca 2018 r 

Harmonogram planu komunikacji na 2018r - aktualny na dzień 16 października 2018 r. 

Harmonogram planu komunikacji na 2019 r 

Harmonogram planu komunikacji na 2020 r. 

Harmonogram planu komunikacji na 2021 r.

Harmonogram planu komunkacji na 2021 r z dnia 24.11.2021

Harmonogram planu komunikacji na 2021 r z dnia 29.12.2021

Harmonogram planu komunikacji na 2022 rok  

Harmonogram planu komunikacji na 2023 rok 

Harmonogram planu komunikacji na 2023 rok   z dnia 15.06.2023

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie