Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

niedziela, 22 kwiecień 2018 21:18

Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku

13.02.2020

Przedstawiamy przykłady  realizacji  projektów realizowanych na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku w ramach działań wspierających rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023
w ramach  projektu grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejski Fundusz Społeczny.

  1. „Klucze do wykluczenia – Przeczno 2019”

W Przecznie, gmina Łubianka, trwa trzeci miesiąc projektu „Klucze do wykluczenia - Przeczno 2019 ”, realizowanego w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Biblioteka – Centrum Kultury w Łubiance. Większość zajęć odbywa się w świetlicy wiejskiej w Przecznie. Oferta skierowana jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby objęte projektem mogą skorzystać z zajęć
z psychoterapeutą dziecięcym, warsztatów rozwoju osobistego, warsztatów komputerowych, spotkań z dietetyczką, kosmetyczką, wizażystką, popracować nad kondycją na zumbie, czy też zadbać o kręgosłup i postawę ciała na zajęciach z rehabilitantem.Ogromnym zainteresowaniem cieszą się warsztaty kulinarne. Raz w miesiącu odbywają się wieczory filmowe. We wrześniu grupa uczestniczyła w warsztacie dożynkowym w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Odbył się również wyjazd do Ciechocinka i do Osady Leśnej na Barbarce.

 

76646811 565037830913689 8026085109218148352 n

 

2. Klub Młodzieżowy w Głuchowie

Klub Młodzieżowy w Głuchowie rozpoczął swoją działalność w listopadzie. Pierwsze spotkanie odbyło się we wtorek 5.11.2019r. Zajęcia w Klubie odbywają się w każdy wtorek i czwartek
w godzinach 15.00-19.00 w głuchowskiej bibliotece. W programie m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, zabawy edukacyjne, zajęcia z robotyki, zajęcia pt. Angielski na wesoło, wycieczki.
Realizacja projektu potrwa do lutego 2020 r. Do Klubu w Głuchowie zakwalifikowano 11 uczestników.

76896100 1359521777558912 8153592685257555968 o

 

3. Teatr jako forma stymulacji społecznej - Chełmża

Kończą się prace nad scenariuszem sztuki teatralnej tworzonej przez grupę powołaną w ramach projektu: “Teatr jako forma stymulacji społecznej” pod hasłem: “Robimy sztukę!”. W ramach projektu powołany został zespół, którego zakres obowiązków obejmuje wszelkie działania potrzebne do stworzenia samodzielnej, teatralnej produkcji: od napisania scenariusza, przez wykonanie scenografii, obsługę techniczną- muzyczną i dźwiękową, aż po sam występ na scenie w trakcie premiery. Premiera sztuki odbędzie się w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA w Chełmży w marcu 2020 r. w ramach projektu grantowego "Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku". Trwają intensywne przygotowania, a na nowo powstałą grupę teatralną czeka jeszcze wiele kreatywnych zadań i wyzwań.

IMG 5025

4. Aktywność. Empatia, Współpraca – program aktywizacji mieszkańców. - Biskupice

Od września 2019 r. Fundacja Akademia Rozwoju Anny Kruszyk realizuje projekt pt. „Aktywność. Empatia. Współpraca – program aktywizacji mieszkańców” w ramach projektu grantowego „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego". Celem projektu jest aktywizacja społeczna 16 uczestników. Do tej pory zrealizowano spotkania w tematyce: komunikacja, zarządzanie czasem, radzenie sobie z konfliktem, informacja zwrotna, asertywność oraz wystąpienia publiczne. Odbyła się również wycieczka do Kujawsko- Pomorskiego Parku Etnograficznym w Skansenie w Kłóbce. Osoby uczestniczące w projekcie wzięły udział
w spotkaniach rękodzielniczych, podczas których wykonywały metodami decoupage herbaciarki, ceramiczne doniczki, pachnące woreczki oraz świece Bożonarodzeniowe.
Uczestnicy Projektu wymieniają się swoimi usługami, doświadczeniami, przepisami oraz

IMG 20190919 WA0006 

 

5. Gminny Uniwersytet Dziecięco- Młodzieżowy - Ostaszewo

W ramach projektu grantowego "Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku"
w miejscowości Ostaszewo swoją działalność rozpoczął Gminny Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy.
Pierwszy miesiąc funkcjonowania Klubu Młodzieżowego poświęcony był zapoznaniu się uczestników, ustaleniu zasad współpracy i regulaminu. Poza tym zajęcia miały na celu: integrację grupy, rozmowy o ważnych sprawach w formie zabaw, rysunku, zajęć socjoterapeutycznych. Rozpoczęto już również naukę matematyki i angielskiego. Po tak udanym „starcie” pozostaje teraz utrzymywać energię, żeby wystarczyło jej do końca roku akademickiego. Życzymy tego wykładowcom, a przede wszystkim młodym studentom! Realizatorem projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysomicach. Koordynator zapewnia, że Uczestnicy będą dalej się uczyć i zdobywać nowe umiejętności oraz, że w najbliższym czasie pojawi się miła niespodzianka dla dzieci.

 

received 567974910677369

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku realizuje projekt grantowy pn. „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku” zgodnie z umową nr UM_SE.433.1.228.2017  (działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Projekt będzie realizowany od marca 2018 do września 2021 roku.


Całkowita wartość projektu grantowego wynosi 1 878 325,31 zł a wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1 784 409,00 zł.


Celem projektu jest podniesienie kapitału społecznego na obszarze LSR, a w szczególności zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie lokalnych ośrodków włączenia społecznego.


Planowane efekty to wzrost aktywności społecznej u min. 142 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych u min. 69 osób. W ramach działań w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, zakłada się, że min.12 osób będzie szukało pracy, a min.7 osób będzie pracowało po opuszczeniu programu.


Środki pozyskane przez LGD zostaną przeznaczone na współfinansowanie 23 grantów służących aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców obszaru LGD Ziemia Gotyku. LGD przewiduje 3 nabory wniosków: w 2018, 2019, 2020 w następującym procesie:

projekt grantowy

Wniosek na grant może złożyć każdy podmiot działający w obszarze aktywizacji społecznej i zawodowej na obszarze gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża. Granty mają być przeznaczone na realizację działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które przyczynią się co poprawy ich sytuacji tj. większej aktywności społecznej lub zawodowej.


Grantobiorcy otrzymają granty o maksymalnej wartości 50 tys. zł na aktywizację społeczną oraz maksymalnie po 150 tys. zł na aktywizacje społeczno-zawodową. Grantobiorca musi zapewnić wkład własny ma poziomie min. 5%. Granty będą rozliczane na zasadzie przyznanego ryczałtu, a warunkiem rozliczenie będzie osiągniecie wszystkich zakładanych wskaźników produktu i rezultatu:

Typ projektu z SzOOP

I półrocze

2018

I półrocze 2019 I półrocze 2020 Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu Środki finansowe
1.c. klub młodzieżowy (w tym z programem rówieśniczym obejmującym edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy) oraz 1.f. inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 100 000         2 granty 100 000       2 granty 100 000         2 granty Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 60 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 60 osób                                                     Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 20 osób Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 34   osób                                           Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 14 osób                                                                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 21 osób 300 000                 6 grantów

1.e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne )

300 000

2 granty

300 000

2 granty

-

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób; w tym:   liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym - 50 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o charakterze zawodowym - 28 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu - 12 osób                                                 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - 7 osób                                      

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 28   osób                                     Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu programu - 20 osób                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 17 osób                                                                           Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej - 7osób

600 000              4 granty

2.a. usługi samopomocowe, wzajemnościowe)

2.b. lider lub animator aktywności lokalnej lub obywatelskiej

2.c. inne formy w zakresie organizowania społeczności lokalnej

300 000           6   grantów

300 000           6   grantów

250 000          5   grantów

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 140 osób; w tym: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 140 osób, w tym: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych - 40 osób                                                                  Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 50 osób

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 80 osób                                            

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 35 osób                                                                                            Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych /samopomocowych - 3 sztuki                                                                                             Liczba animatorów lub lokalnych liderów które uzyskały wsparcie w ramach EFS gotowych do świadczenia usług po zakończeniu programu - 5 osób                                                                             Wskaźnik efektywności społecznej - 48 osób

850 000          

17 grantów

Osobami objętymi wsparciem mogą być:
•    osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 ustawy o pomocy społecznej
•    osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.:  bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych  
•    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą
•    osoby nieletnie, objęte kuratelą sądową
•    rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością
•    osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię
•    osoby niesamodzielne
•    osoby korzystające z PO PŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)
•    oraz otoczenie wyżej wymienionych  osób, czyli osoby których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego wsparcia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.


Pracownicy biura LGD świadczą bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku o powierzenie grantów w ramach projektu „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”. Ponadto animator LGD wspiera zainteresowane podmioty w kreowaniu inicjatyw, które będą dofinansowane ze środków grantu. Kontakt do biura LGD w Brąchnówku 18, tel. 56 610 80 17, kom. 607 745 091, email: biuro@ziemiagotyku.com

Czytany 1768 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie