Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Projekt Grantowy PROW

1. PROJKT GRANTOWY "PROMOCJA ZASOBÓW DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO, KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO OBSZARU ZIEMI GOTYKU"

Projekt grantowy pn. „Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest wypromowanie zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku i zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku poprzez lokalne inicjatywy i materiały promocyjno-informacyjne.

Realizacja zadań przez Grantobiorców pozwoli na uzyskanie wszystkich planowanych w ramach naboru wskaźników produktu i rezultatu:
1. Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne – min. 4 szt.
2. Liczba materiałów promocyjno-informacyjnych – min. 10 szt.
3. Liczba osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne – min. 588 osób
4. Liczba odbiorców materiałów promocyjno-informacyjnych - min. 4000 osób

Wartośc uzyskanego dofinansowania wynosi: 134 793,00, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)

Kwota grantu planowanego

do realizacji przez JSFP

(w zł)

1 2 3 4 5
ZADANIE NR 1 Brama do Wolności – inscenizacja historyczna 13 969,00 13 969,00 0,00
ZADANIE NR 2 Film historyczny na 100 lecie niepodległości 17 391,00 17 391,00 0,00
ZADANIE NR 3 Organizacja pikniku promującego atrakcje turystyczne Chełmży pt. Chełmża – jezioro możliwości 13 890,61 13 890,00 13 890,00
ZADANIE NR 4 Gmina Łubianka w obiektywie 7 521,00 7 521,00 7 521,00
ZADANIE NR 5 Łubianka – nasza mała ojczyzna 15 000,00 15 000,00 0,00
ZADANIE NR 6 Papowo Biskupie i okolica – lokalne dziedzictwo  8 000,00 8 000,00 0,00
ZADANIE NR 7 Przewodnik turystyczny – Gmina Chełmża 17 000,00 17 000,00 0,00
ZADANIE NR 8 WYKONANIE MAPY INTERAKTYWNEJ  17 022,00 17 022,00 0,00
ZADANIE NR 9 Lokalny wędrowiec 25 000,00 25 000,00 0,00
RAZEM: 134 793,61 134 793,00 21 411,00

Okres realizacji projektu grantowego: 14.07.2020 - 30.04.2021 

Nr umowy o dofinansowanie: 00887-6935-UM-0220002/20 - pobierz

 

 

 

2. PROJEKT GRANTOWY "ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO OBSZARU ZIEMI GOTYKU, W TYM SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO"

Projekt grantowy pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Ziemi Gotyku, w tym szkolenia w zakresie ochrony środowiska naturalnego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Celem operacji jest podniesienie poziomu kapitału społecznego mieszkańców terenu LSR poprzez organizację lokalnych inicjatyw kulturalnych i edukacyjnych, upowszechniających lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne obszaru "Ziemi Gotyku" oraz podnoszące świadomość w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/ efekty:

  1. wskaźniki produktu: Liczba szkoleń – 1 szt.; Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz inne atrakcje turystyczne i produkty lokalne – 5 szt.

Wartość uzyskanego dofinansowania wynosi w sumie 98 832,00 zł; w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
Kwota grantu planowanego do realizacji przez JSFP
(w zł)
1 2 3 4 5
ZADANIE NR 1 Organizacja festynu kulturowego w miejscowości Papowo Biskupie 22 000,00 22 000,00 0,00
ZADANIE NR 2 Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych na obszarze LSR poprzez nagranie i wydanie płyty zespołu "Polskie kwiaty" 19 640,00 19 640,00 19 640,00
ZADANIE NR 3 NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAKOŃCZENIE LATA 15660,00 15 660,00 0,00
ZADANIE NR 4 Święto Niepodległości 2018 w Chełmży 17010,00 17 010,00 0,00
ZADANIE NR 5 W świecie chełmżyńskich legend 20023,00 19 022,00 0,00
ZADANIE NR 6 Blisko środowisko 5500,00 5 500,00 0,00
RAZEM: 99 833,00 98 832,00 19 640,00

Okres realizacji projektu grantowego: 11.06.2018 - 30.04.2019 

Nr umowy o dofinansowanie: 00293-6935-UM0220002/18 - pobierz 

Realizacja poszczególnych zadań

Zadanie nr 1:
 Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Papowo Biskupie 
 Nazwa zadania:  Organizacja festynu kulturowego w miejscowości Papowo Biskupie 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku:  5/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 21 999,99 
Wnioskowana kwota grantu: 21 999,99 
Realizacja zadania: 20.08.2018 – 02.09.2018 
Opis zadania: Celem zadania było upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację festynu kulturowego. W ramach zadania przed festynem kulturowym zostały zorganizowane 5- dniowe warsztaty kulinarne podczas, których można było nauczyć się przygotowywania potraw takich jak: bigos, ciasteczka cukrowe, pierogi, tradycyjny chleb. Festyn kulturowy odbył się 2.09.2018 r. w Papowie Biskupim podczas którego uczestnicy mieli możliwość skosztować lokalnych potraw, rozstrzygnięto konkurs wypieku chleba, wystąpił Kabaret Zachodni, który ukazał w formie satyry życie na wsi oraz przybliżył walory kulturowe i historyczne regionu.  Podczas festynu przygotowano również wspólny występ międzypokoleniowy młodzieży z zespołu muzyczno-wokalnego z GOKu i seniorów z Gminnego Klubu Seniora. Na koniec  wystąpił zespół muzyczny Piotr i Paweł. W celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców przygotowane zostało stoisko informacyjne na temat urządzeń fotowoltaicznych, zaś lokalne walory kulturowe i historyczne przybliżyła wystawa mini makiet zabytków z terenu gminy Papowo Biskupie i stoisko z ręczną biżuterią. 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

- 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

 - 1000 osób

Zdjęcia: 

    

 

  

Zadanie nr 2 

Nazwa Grantobiorcy: Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża 
Nazwa zadania:  Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych na obszarze LSR poprzez nagranie i wydanie płyty zespołu „Polskie Kwiaty”
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 3/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu:  16 774,00 
Wnioskowana kwota grantu: 16 774,00  
Realizacja zadania: 01.07.2018 – 31.12.2018 
Opis zadania:  W ramach zadania zespół wokalny „Polskie Kwiaty” prowadzony przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża wydał swoją debiutancką płytę zwierającą 10 piosenek ludowych  promujących lokalne dziedzictwo kulturowe oraz obszar LGD Ziemia Gotyku. Nagrania płyty odbyło się w profesjonalnym studio nagraniowym. W nagraniach łącznie udział wzięło 30 osób wraz z kierownikiem muzycznym, który także jest członkiem zespołu. Płyta została wydana w ilości 500 sztuk.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

- 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

- 530 osób

Zdjęcia: 

      

 

Zadanie nr 3 

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszeniem im. Św. Jana Pawła II 
Nazwa zadania: NIEPODLEGŁOŚCIOWE ZAKOŃCZENIE LATA 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 1/PROW/2018 z dnia 21.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 15 660,76 
Wnioskowana kwota grantu: 15 660,00 
Realizacja zadania: 01.08.2018 – 12.11.2018

Opis zadania: W ramach zadania został zorganizowany festyn pod nazwą „Niepodległościowe zakończenie lata” oraz konkurs literacko-plastyczny adresowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Łubianka. Podczas imprezy plenerowej zostały zaprezentowane pieśni patriotyczne, wystąpiła również orkiestra dęta, która zagrała patriotyczny repertuar, z kolei grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała sceny z okresu walk o niepodległość podczas I wojny światowej.

Konkurs literacko-plastyczny został przeprowadzony w dniach 1.08.2018- 31.10.2018 r., a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 4.11.2018 r.  w Centrum Kultury w Łubiance.  Konkurs literacko polegał na opisie bohatera – patrioty pochodzącego z terenu gminy Łubianka, z kolei konkurs plastyczny polegał na wykonaniu projektu pomnika dla bohaterów niepodległościowych. Ścisłe powiązanie tematyki konkursu z „małą ojczyzną” pozwoliło uczestnikom zgłębić piękno lokalnego dziedzictwa i uświadomić konieczność pielęgnowania pamięci o przodkach i ich dokonaniach.

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

1000 osób

Zdjęcia: 

 

 

 

 

Zadanie nr 4 

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Tumska 14 
Nazwa zadania: Święto Niepodległości 2018 w Chełmży 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 2/PROW/2018 z dnia 25.06.2018 
Całkowita wartość grantu:  17 010,75 
Wnioskowana kwota grantu: 17 010,00 
Realizacja zadania: 01.07.2018 – 30.11.2018

Opis zadania: Celem zadania było stworzenie oferty edukacyjno-kulturalnej, ukazanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W ramach zadania zorganizowano wystawę pn. „Chełmżyńska droga do Niepodległości”, która opisywała dzieje Chełmży w latach 1918 – 1920 w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 2018 r. Odbyły się również warsztaty chóralne „Pieśni naszej Ziemi”, które obejmowały naukę poprawnej postawy wokalnej oraz inne umiejętności niezbędne w poprawnej fonacji dźwięku. W dniu 11 listopada odbył się koncert „Pieśni naszej Ziemi”. Uczestnicy warsztatów wraz z profesjonalnym  chórem wykonali repertuar pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza. 

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba inicjatyw promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne. 

 - 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb osób uczestniczących w inicjatywach promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz atrakcje turystyczne i produkty lokalne.

 - 562 osób

 Zdjęcia: 

 

 

Zadanie nr 5

Nazwa Grantobiorcy: Towarzystwo Przyjaciół Chełmża
Nazwa zadania: W świecie chełmżyńskich legend 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 4/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 19 922,65 
Wnioskowana kwota grantu:  18 926,51 
Realizacja zadania: 15.09.2018 – 31.12.2018

Opis zadania:  W ramach zadania zostały zrealizowane zajęcia teatralne o tematyce legend chełmżyńskich (Legenda o błogosławionej Jucie, Legenda o bracie Andrzeju i Kosie, Legenda o glinianym garnuszku ).  W przedstawieniach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych Miasta Chełmża. Legendy zostały nagrane na płytach DVD, a na koniec odbył się pokaz filmu przedstawiający wszystkie realizację. Specjalnie do spektakli zostały uszyte kostiumy dla młodych aktorów, zaprojektowano i wykonano scenografię oraz opracowano scenariusze. 

 

 

 

Zadanie nr 6 

Nazwa Grantobiorcy: Stowarzyszenie Łysomickiej Młodzieży „Krok w Przód” 
Nazwa zadania: Blisko środowisko 
Nr umowy z LGD Ziemia Gotyku: 6/PROW/2018 z dnia 28.06.2018 
Całkowita wartość grantu: 5 500,00  
Wnioskowana kwota grantu:  5 500,00 
Realizacja zadania: 01.08.2018 – 15.11.2018

Opis zadania:  W ramach projektu przeprowadzono 4 prelekcje i 2 warsztaty podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. Tematy prelekcji: „Eko kogut, eko kurka” czyli sposoby oszczędzania energii, wody i pieniędzy w gospodarstwie domowym ( 1,5 h) „Ciepłe gniazdko, czyli jak ocieplić dom by nie tracić energii ( 1,5 h ) „O co chodzi z tym eternitem” (1,5 h) „Eko firma, po co mi to. Jak wdrożyć eko rozwiązania” (1,5 ha). Tematy warsztatów: Warsztaty „Ekoreklamówki – przereklamowane? Jedna milion” – przedstawienie technik wykonania eketoreb( 3 ha), Warsztaty „Eko kuchnia” – eko odżywanie, jak rozpoznać czy zakupiony towar jest ekologiczny, sposoby odkwaszania organizmu, zdrowy fast-food, zdrowy deser w praktyce ( 3 h) Na koniec zadania odbył się festyn podsumowujący projekt. Festyn został zorganizowany w formie rajdu rowerowego zakończony ogniskiem oraz animacjami dla najmłodszych uczestników. Dzięki projektowi poprawiła się świadomość dotycząca potrzeb dbałości o środowisko

Osiągnięte wskaźniki:

Wskaźnik produktu

Liczba działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń

 - 1 szt.

Wskaźnik rezultatu

Liczb uczestników działań edukacyjnych podnoszących wiedze, w tym szkoleń, w tym dla grup defaworyzowanych

 - 40 osób

Liczba osób uczestniczących w festynie podsumowującym projekt

 - 120 osób

Zdjęcia: 

 

Więcej w tej kategorii: « Prezentacje ze szkoleń

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie