Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 09 lipiec 2020 13:23

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku - 15.07.2020

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku  uprzejmie zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15 lipca 2020 roku w siedzibie biura LGD Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża o godz. 16.00 celem wyboru operacji w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w zakresie:

- w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność objętego  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  w zakresie: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator w naborze nr 3/2020

zgodnie z procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR.

Jednocześnie informuję, że wszystkie dokumenty związane z naborem, w tym wnioski o przyznanie pomocy, są udostępnione dla członków Rady w biurze Stowarzyszenia  LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30) oraz za pośrednictwem platformy internetowej[1]

Z poważaniem

Mariola Epa-Pikuła

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku

Porządek posiedzenia w dniu 15.07.2020 roku

Na podstawie § 13 Regulaminu Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” zwołuje na dzień 15.07.2020 r. na godz. 16.00 posiedzenie Rady, które odbędzie się w biurze LGD w Brąchnówku.

Uwaga: Zgodnie z Regulaminem Rady przed otwarciem posiedzenia członkowie Rady potwierdzają swoją obecność podpisem na liście obecności. Przed rozpoczęciem każdego posiedzenia Rady wszyscy członkowie Rady wypełniają i składają Deklarację poufności i bezstronności, która warunkuje uniknięcie konfliktu interesów, tj. wyeliminowanie ewentualnych powiązań członka Rady z Wnioskodawcami/ poszczególnymi projektami. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór sekretarzy posiedzenia.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
 4. Omówienie wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2020 w ramach działania 7.1. „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie: wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator.
 5. Sprawdzenie parytetów sektorowych i grup interesów w odniesieniu do oceny i wyboru poszczególnych projektów na podstawie złożonych deklaracji bezstronności przez członków Rady. Na podstawie złożonych deklaracji Pracownik biura LGD wypełnia Rejestr interesów członków Rady LGD.
 6. Dokonanie oceny wniosków złożonych w naborze nr 3/2020 w zakresie zgodności z LSR.
 7. Przyjęcie uchwał o zgodności z LSR, również w odniesieniu do projektów niespełniających warunków formalnych.
 8. Sporządzenie Listy projektów zgodnych z LSR oraz przyjęcie jej w drodze uchwały.
 9. Dokonanie oceny projektu pod względem zgodności z kryteriami wyboru w naborze 3/2020 (tylko w odniesieniu do projektów zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków i LSR).
 10. Ustalenie kwoty wsparcia w odniesieniu do projektów spełniających minimum punktowe.
 11. Podjęcie oddzielnych uchwał o wyborze projektów oraz sporządzenie listy projektów wybranych w naborze 3/2020.
 12. Ustalenie listy projektów wybranych oraz przyjęcie uchwałą listy projektów wybranych, ze wskazaniem projektów, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu 3/2020.
 13. Wolne wnioski, dyskusja.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

[1] W sytuacji, gdy LGD będzie dysponowała takim narzędziem w danym naborze wniosków, w innej sytuacji skreślić.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie