Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 02 styczeń 2024 13:50

Wnioski z przeprowadzonych ankiet

LGD Ziemia Gotyku realizując strategię rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023, działa według konkretnych schematów i środków komunikacyjnych opisanych w Planie Komunikacji

W planie komunikacji LGD wyznacza cele działań komunikacyjnych LGD Ziemia Gotyku:

  1. Skuteczne i systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), celów i przedsięwzięć.
  2. Upowszechnienie informacji o możliwości skorzystania ze środków LSR, zasadach przyznawania pomocy i realizacji operacji.
  3. Zwiększenie poziomu włączenia społecznego grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez bezpośrednie formy komunikacji.
  4. Rozwinięcie działań aktywizacyjnych i animacyjnych na obszarze LSR, w szczególności skierowanych do grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
  5. Zwiększenie poziomu współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami rozwoju społeczno-gospodarczego LSR.
  6. Promowanie zasobów lokalnych obszaru LSR.
  7. Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR.
  8. Uzyskanie informacji zwrotnej na temat jakości działań LGD i wdrażania LSR.

Ostatnim celem jest uzyskiwanie informacji zwrotnej na temat jakości działań LGD i wdrażania LSR. W związku z tym większość działań LGD podlega monitorowaniu i ewaluacji. Szczegółowy raport na temat efektywności wdrażania LSR został opracowany na koniec 2022 roku przez zespół ekspertów zewnętrznych, natomiast niniejsze badanie skupia się na ocenie działań komunikacyjnych LGD, w szczególności komunikacji bezpośredniej w formie szkoleń, spotkań i doradztwa oraz pośrednich poprzez działalność informacyjną na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

POBIERZ - RAPORT

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie