Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 23 wrzesień 2019 10:53

Ogłoszenie o naborze wniosków (PROW) - 4/2019

pasek logotypy

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Brąchnówko, dnia 23.09.2019 r.

Ogłoszenie Nr 4/2019

 

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 705 421,05 PLN

I. Termin składania wniosków:
od dnia 14 października 2019 r. do dnia 30 października 2019 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.
Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:
Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60 % (intensywność pomocy określona w LSR), nie więcej niż 180 000,00 zł

IV. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664.)

V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
3. Minimalna wnioskowana kwota pomocy wynosi 25 000,00 zł.
4. Minimalna wartość kosztów całkowitych operacji wynosi 50 000,00 zł.
5. Refundacja kosztów kwalifikowalnych do poziomu 60 % (intensywność pomocy określona w LSR), nie więcej niż 180 000,00 zł
6. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 20.
7. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca, który zakłada aktywizację zawodową osoby z grup defaworyzowanych na rynku pracy określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.


VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR:


VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych: 

• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 30.10.2019r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. - POBIERZ
2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację. - POBIERZ
3. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej. - POBIERZ

(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:
- osoby do 30roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),
- bez kwalifikacji zawodowych,
- niepełnosprawni

OGŁOSZENIE O NABORZE -POBIERZ

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - POBIERZ

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - POBIERZ

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) - POBIERZ
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - POBIERZ
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - POBIERZ

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.excel) - POBIERZ

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - POBIERZ

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - POBIERZ
Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - POBIERZ

Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (.pdf) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) - POBIERZ

7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy określająca warunki kontynuowania realizacji operacji (.pdf) - POBIERZ
Załącznik nr 4 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy -Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) - POBIERZ
Załącznik nr 2 do umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) - POBIERZ

8) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - POBIERZ

9) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.excel) - wersja 4z - POBIERZ

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 4z - POBIERZ

10) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z) - POBIERZ

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) - POBIERZ

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - POBIERZ

Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - POBIERZ

Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW 2014-2020 jako m.in. wnioskodawcy / beneficjenta / pełnomocnika. - POBIERZ

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie