Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 02 styczeń 2020 11:07

Ogłoszenie o naborze wniosków (PROW) - 1/2020

pasek logotypy

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Brąchnówko, dnia 02.01.2020 r.

Ogłoszenie Nr 1/2020

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania
19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje,
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
przez podejmowanie działalności gospodarczej

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 550 000,00 PLN

I. Termin składania wniosków:
od dnia 17 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 14.00

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz wersją elektroniczną wniosku należy składać bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W ostatnim dniu naboru do godz. 14.00. Przyjęcie wniosku pracownik potwierdza na pierwszej stronie wniosku zamieszczając dane: data i godzina złożenia wniosku, numer wniosku odnotowany w rejestrze LGD, liczbę załączników złożonych wraz z Wnioskiem o przyznanie pomocy, podpis pracownika przyjmującego wniosek oraz pieczęć LGD.
Złożenie wniosku w LGD potwierdzane jest również na kopii pierwszej strony wniosku (egzemplarz wnioskodawcy).
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku.

III. Forma wsparcia:
Wsparcie ma formę premii w wysokości 50 000,00 PLN.

IV. Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2019 poz. 664.)


V. Warunki udzielenia wsparcia:
1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji celu ogólnego i celu szczegółowego oraz przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
2. Operacja musi mieścić się w limicie dostępnych środków przewidzianych w konkursie.
3. Minimalna liczba punktów, którą należy uzyskać w ramach oceny zgodności z kryteriami wyboru operacji (załącznik nr 2), aby otrzymać dofinansowanie wynosi 28.
4. W przypadku równej ilości uzyskanych punktów pierwszeństwo na liście będzie miał wnioskodawca z grup defaworyzowanych określonych w LSR, w dalszej kolejności o miejscu operacji na liście operacji wybranych decydować będzie data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD.


VI. Wymagane dokumenty do weryfikacji Kryteriów wyboru określonych w LSR:

podejmowanie dokumenty 2020

VII. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com oraz na stronie www.lsr.ziemiagotyku.com

VIII. Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełniania oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
• Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku www.lgd.ziemiagotyku.com
• Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.mojregion.eu
• Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości konsultowania wniosku i załączników oraz sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru tj. 31.01.2020r. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18 (pałac I piętro), 87-140 Chełmża, tel. 56 610 80 17 lub kom. 607 745 091.
Konsultacje będą odbywały się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.


Załączniki do ogłoszenia:
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
2. Kryteria dla przedsięwzięcia „TU ŻYJĘ I TU PRACUJĘ” - NOWE MIEJSCA PRACY NA ZIEMI GOTYKU w zakresie PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązanym podnoszeniem kompetencji osób realizujących operację.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
4. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej.

(1) Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:
- osoby do 30roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),
- bez kwalifikacji zawodowych,
- niepełnosprawni

OGŁOSZENIE O NABORZE - POBIERZ

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z -POBIERZ

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) - POBIERZ

3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.docx) - POBIERZ
Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - POBIERZ
Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - POBIERZ

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - POBIERZ
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - POBIERZ
Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - POBIERZ

4) a. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)
Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.excel) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) - POBIERZ

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (.xlsx) - wersja 4z - POBIERZ

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - POBIERZ
Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - POBIERZ
Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - POBIERZ
Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - POBIERZ

Oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej - POBIERZ

Oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW 2014-2020 jako m.in. wnioskodawcy / beneficjenta / pełnomocnika. - POBIERZ

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie