Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 13 listopad 2023 13:20

Zachęcamy do udziału w konkursie świątecznym !

 

REGULAMIN

konkursu rękodzielniczego na kartkę świateczną „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia”

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku, z siedzibą przy Sadowej 2 C, 87-148 Łysomice; NIP: 879-267-89-10. REGON: 361860094, zwana dalej Organizatorem.
 2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację konkursu są pracownicy Biura LGD Ziemia Gotyku. W razie pytań i wątpliwości można się z nimi kontaktować pod numerem telefonu: 607-745-091, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ziemiagotyku.com
 3. Czas trwania konkursu: od 15.11.2023 r do 04.12.2023 roku. Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 12.2023 r. o godzinie 15:30. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 5. Celem konkursu jest promowanie pięknej tradycji własnoręcznego tworzenia i wysyłania świątecznych kartek z życzeniami. Tradycja powoli wypierana przez elektroniczne formy przekazu zasługuje na zachowanie i rozwijanie wśród mieszkańców obszaru LGD Ziemia Gotyku. Kartki mają także zawierać elementy nawiązujące do polskich tradycji Bożego Narodzenia

       2. Zasady konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku tj. Miasta Chełmża i gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie powyżej 12 roku życia.
 2. Przyjmowane są prace indywidualne.
 3. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyć go wraz z wykonaną kartką poprzez przesyłkę pocztową lub bezpośrednio do biura organizatora tj. LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2 C,87-148 Łysomice.
 1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 kartki wykonane różnymi technikami.
 2. Konkurs rękodzielniczy na kartkę świąteczną pt. „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia” polega na samodzielnym wykonaniu pracy rękodzielniczej w formie kartki świątecznej prezentującej elementy polskiej tradycji Bożego Narodzenia wykonanej dowolną techniką rękodzielniczą:
 3. praca może być wykonana w dowolnej technice rękodzielniczej z użyciem jak najbardziej naturalnych lub tradycyjnych surowców,
 4. praca rękodzielnicza nie może przekroczyć następujących wymiarów: 20 cm x 15cm x 2 cm (po złożeniu),
 5. praca powinna być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu, samodzielność wykonania i autentyczność pracy potwierdza uczestnik konkursu lub jego prawny opiekun własnoręcznym podpisem, do pracy należy załączyć kompletny i czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgłoszenia: załącznik nr 1 (osoby pełnoletnie) lub załącznik nr 2 (osoby niepełnoletnie) do regulaminu.  
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu rękodzielniczego na kartkę świąteczną pt. „Tradycja Świąt Bożego Narodzenia” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi w zakresie ochrony danych osobowych i akceptacją załącznika nr 3 Klauzula informacyjna.
 7. Poprzez złożenie prac na Konkurs uczestnik nieodpłatnie i bezterminowo przenosi na Organizatora prawo do wykorzystania prac we wszelkich możliwych publikacjach, na stronach internetowych oraz do przekazania jej na cele statutowe LGD.
 8. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie - nie będą oceniane w konkursie.

       3.Sposób wyłonienia zwycięzców oraz nagrody.

 1. Dla 30 uczestników konkursu, którzy prześlą lub dostarczą najciekawsze prace rękodzielnicze zgodne z wymogami konkursu przewidziana jest nagroda – uczestnictwo w warsztatach świątecznych zorganizowanych przez LGD Ziemia Gotyku w okresie pomiędzy 11 a 15 grudnia 2023 roku.
 2. O wyborze uczestników nagrodzonych udziałem w warsztatach zdecyduje organizator i powiadomi indywidualnie każdego z uczestników w terminie od 6 do 8 grudnia 2023 roku.

       4. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu konkursu oraz prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu.
 2. Wszystkie prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
 3. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU - POBIERZ

ZAŁACZNIK NR 1 - POBIERZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 - POBIERZ

Klauzula RODO - POBIERZ

 

 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie