Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 01 grudzień 2023 13:33

Nowa strategia dla Ziemi Gotyku

LGD Ziemia Gotyku przygotowała Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), którą będziemy wdrażać w latach 2023-2029.

Ze środków Programu Europejskie Fundusze dla Kujaw i Pomorza będziemy udzielać dofinansowania grantobiorcom na działania:

FEKP.07.01 PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW ZWIĄZANYCH Z PŁCIĄ  (Przedsięwzięcie LSR:  1.3. Równe szanse dla mieszkańców LSR Ziemi Gotyku)

FEKP.07.02 WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ (Przedsięwzięcie LSR:  1.1. Aktywni młodzi w centrum Ziemi Gotyku)

FEKP.07.03 AKTYWIZACJA EDUKACYJNA OSÓB DOROSŁYCH (Przedsięwzięcie LSR:  1.4. Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji Ziemi Gotyku)

FEKP.07.04 WSPIERANIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (Przedsięwzięcie LSR:  1.2. Seniorzy w akcji na Ziemi Gotyku)

Ze środków Programu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej będzie udzielane dofinansowanie zarówno w zakresie działalności gospodarczej jak i rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej (Przedsięwzięcie LSR:  2.1. Usługi lokalne dostępne dla mieszkańców oraz 3.2. Gospodarka oparta na lokalnych  i naturalnych zasobach), ponadto na rozwój infrastruktury publicznej i ochronę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi (Przedsięwzięcie LSR:  3.1. Infrastruktura przyjazna dla środowiska i atrakcyjna dla człowieka) oraz wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego (Przedsięwzięcie LSR:  2.2. Programy rozwoju lokalnych organizacji i liderów życia społecznego i 3.3. Społeczność lokalna na straży kultury i natury)

Z naszej nowej LSR będą mogły skorzystać zarówno osoby fizyczne mieszkańcy obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie oraz Miasta Chełmża, a także osoby prawne, w szczególności organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty gospodarcze.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Strategii i Planu Komunikacji

Zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych możliwościami wsparcia i współpracy.

Zarząd i Biuro LGD Ziemia Gotyku

Tel. 607 772 689, 607 745 091

e-mail: lgd@ziemiagotyku.com biuro@ziemiagotyku.com

Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz 

Plan komunikacji - pobierz 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie