Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 02 wrzesień 2015 15:23

Zaproszenie do udziału w pracach zespołu partycypacyjnego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju ?Ziemi Gotyku?

 

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Ziemia Gotyku? oraz innych aktywnych mieszkańców obszaru Miasta Chełmża i Gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie do udziału w pracach zespołu partycypacyjnego.

Zadania i program prac zespołu partycypacyjnego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 dla obszaru objętego Lokalną Grupą Działania Ziemia Gotyku

Skład Zespołu:

członkami zespołu partycypacyjnego są przedstawiciele sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców, w tym przedstawiciele tzw. grup defaworyzowanych i przedsiębiorców. Z terenu każdej z gmin, będących członkami LGD, do zespołu wchodzi min. 3 maks. 6 osób reprezentujących różne sektory i grupy interesów.

Zadania zespołu:

  1. Przygotowanie założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez udział w spotkaniach warsztatowych organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku.
  2. Publiczna prezentacja projektu LSR  do procesu konsultacji społecznych.
  3. Analiza uwag zgłoszonych w procesie konsultacji społecznych i  ich uwzględnienie w przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Harmonogram prac zespołu:

15 września godz. 16.00-20.00

25 września godz. 16.00 ? 20.00

5 października godz. 16.00 ? 20.00

 

Tematyka spotkań warsztatowych:

  1. Ustalenie priorytetów rozwojowych obszaru LSR w oparciu o diagnozę obszaru, analizę SWOT i wyniki konsultacji społecznych w zakresie problemów i potrzeb oraz celów LSR, typów projektów i grup docelowych.
  2. Wypracowanie propozycji harmonogramu i budżetu realizacji LSR oraz wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
  3.  Wypracowanie procedur naboru wniosków o przyznanie pomocy i odwołań od decyzji Rady LGD oraz lokalnych kryteriów wyboru i procedury ich zmiany, zasad monitorowania i ewaluacji LSR oraz założeń planu komunikacji zapewniającego szeroko rozumiane uczestnictwo lokalnych społeczności w bieżącym wdrażaniu LSR.

 

Zespół będzie pracował w oparciu o propozycje przygotowane przez zespół roboczy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Zarządu LGD i biura LGD. Pracami zespołu roboczego i partycypacyjnego będzie koordynowała Dyrektor Biura Stowarzyszenia ? Mariola Epa-Pikuła Tel. 607 772 689, e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

Zgłoszenia do udziału w pracach zespołu należy przesyłać do dnia 7 września 2015 r. drogą mailową lgd@ziemiagotyku.com podając imię, nazwisko kandydata, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz reprezentowany sektor/grupę.

Ze względów na przyjętą metodologię prac warsztatowych oraz konieczność zachowania odpowiedniej reprezentacji sektorów oraz grup interesów i grup defaworyzowanych  Zarząd Stowarzyszenia dokona wyboru ostatecznego składu zespołu partycypacyjnego. 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie