Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 26 kwiecień 2024 14:12

Równe szanse dla mieszkańców LSR Ziemia Gotyku

„Równe szanse dla mieszkańców LSR Ziemia Gotyku” to kolejne przedsięwzięcie wpisane do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029. W ramach przedsięwzięcia zostaną wsparte projekty o tematyce zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa na rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym.

W ramach przedsięwzięcia będą mogły powstać kluby rodziców, czyli miejsca spotkań zależnie od potrzeb ukierunkowane na  wsparcie dla kobiet i mężczyzn. Kluby te będą oferować różnorodne formy wsparcia, w tym wymianę doświadczeń, warsztaty motywacyjne, wsparcie psychologiczne, sesje coachingowe oraz kręgi wsparcia. Będzie można realizować również działania mające na celu podnoszenie wiedzy i świadomości osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz edukatorów na temat równości płciowej a także działania wzmacniające pozycję kobiet na rynku pracy poprzez inicjowanie projektów, które umożliwią im aktywny udział w życiu zawodowym.

Maksymalna wartość grantu: 100 000 zł

Minimalna wartość grantu: 20 000 zł

Maksymalny poziom dofinansowania 95%

Po granty mogą sięgnąć organizacje i instytucje, które mają doświadczenie we wskazanym powyżej zakresie tematycznym. Pracownicy LGD oferują wsparcie animacyjne i doradcze na etapie wstępnej koncepcji projektu, a także wspieranie grup inicjatywnych, które chciałby podjąć się przygotowania i realizacji projektu. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie